Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 12 Αυγούστου 2004

Ανακοινώνεται από την Εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» ότι στις 12 Αυγούστου 2004 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της Τράπεζας που εκπροσώπησαν 67.707.316 μετοχές επί συνόλου 84.194.610 ή ποσοστό 80,418 % του κατεβλημένου μετοχικού της Κεφαλαίου, οι οποίοι ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του Θεόδωρου Δραγκιώτη του Αναστασίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Αναστάσιου Κουτεντάκη του Μιχαήλ.

Θέμα 2ο : Ακύρωση ιδίων μετοχών, που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ακύρωση 1.616.700 ιδίων μετοχών της Τράπεζας λόγω λήξης της τριετίας από την αγορά τους, την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης : Άμεση υλοποίηση. Λήψη απόφασης : Ομόφωνη απόφαση από όλους τους παρευρισκομένους μετόχους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 67.707.316 ψήφοι υπέρ έναντι ουδεμίας κατά.

Θέμα 3ο : Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής AUDIT COMMITTEE .

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε και καθόρισε τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής AUDIT COMMITTEE , η απόφαση δε αυτή υπόκειται στην έγκριση και επικύρωση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 12.08.2004
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ