Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Προσλήψεις Προσωπικού

Η Τράπεζα Αττικής προκηρύσσει τρεις θέσεις στελεχών για τη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης.

Θέσεις και ειδικότητες:

1. Επιθεωρητή Κεντρικών Υπηρεσιών
Προσόντα :

 • Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Οικονομικής ή Νομικής κατά προτίμηση κατεύθυνσης.
 • Κάτοχος επαγγελματικού τίτλου CIA.
 • Πενταετή προϋπηρεσία σε εσωτερικό έλεγχο.
 • Άπταιστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Proficiency.
 • Άριστη γνώση και εμπειρία σε περιβάλλον Ms-Office, Internet Explorer, Reuters κλπ. πληροφοριακών μέσων.
 • Ικανότητα διοίκησης-επικοινωνίας.
 • Επάρκεια γνώσεων στην καταγραφή και εφαρμογή προτύπων, διαδικασιών και τεχνικών εσωτερικού ελέγχου.

2. Επιθεωρητή Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Προσόντα :

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικής ή Θετικής κατά προτίμηση κατεύθυνσης.
 • Πενταετή τραπεζική ή ελεγκτική προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
 • Άπταιστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Proficiency.
 • Επάρκεια γνώσεων στην καταγραφή και εφαρμογή προτύπων διαδικασιών και τεχνικών εσωτερικού ελέγχου TREASURY.
 • Άριστή γνώση και εμπειρία H/Y, Ms-Office , Internet, Bloomberg κλπ. πληροφοριακών μέσων.
 • Ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και διοίκησης.
 • Ικανότητα προγραμματισμού, μεθοδικότητας και οργανωτικότητας.
 • Η επαγγελματική πιστοποίηση (CIA) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

3. Επιθεωρητή Ελέγχου Δικτύων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Προσόντα :

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Μεταπτυχιακό Τίτλο με κατεύθυνση τα Δίκτυα και την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Διετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε περίπτωση μη κατοχής Μεταπτυχιακού Τίτλου.
 • Άπταιστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Proficiency.
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
 • Ικανότητα προγραμματισμού, μεθοδικότητας και οργανωτικότητας.
 • Η επαγγελματική πιστοποίηση (CISA) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν με συστημένη αλληλογραφία Αίτηση και Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα το αργότερο μέχρι 10 Νοεμβρίου 2004 στη Δ/νση Προσωπικού / Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Ομήρου 23 10672 Αθήνα αναφέροντας και τη θέση στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

Στο Βιογραφικό Σημείωμα να περιγράφονται και τυχόν άλλα προσόντα.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν υποχρεούνται στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 


 

 

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα