Μεγέθη και Αποτελέσματα 9μήνου 2004

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Αύξηση μεγεθών, μείωση αποτελεσμάτων λόγω αυξημένων προβλέψεων και αποσβέσεων, το 9μηνο 2004.

Κατά το 9μηνο 2004, όπως και το Α΄ εξάμηνο, η σημαντική αύξηση των μεγεθών και των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων, σε ατομική και ενοποιημένη βάση και η μείωση των τελικών αποτελεσμάτων, λόγω αυξημένων προβλέψεων και αποσβέσεων, αποτελούν τα χαρακτηριστικά της Τράπεζας Αττικής.

Η αύξηση των προβλέψεων 9μηνου κατά 40% , εντάσσεται στην πολιτική της νέας Διοίκησης για πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, τόσο ενόψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και στα πλαίσια της ουσιαστικής αναδιάρθρωσης (reengineering) των λειτουργιών της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιριών της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση :

 • Τα οργανικά κέρδη, σε ενοποιημένη βάση, αυξήθηκαν κατά 14,3%.,σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο 2003.
 • Τα κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε 46.984,5 χιλ. ευρώ, έναντι 40.661,3 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο 2003, αυξημένα κατά 15,6%.
 • Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 14.047,3 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά 62,2% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου 2003, λόγω των σημαντικών επενδύσεων για το λειτουργικό και μηχανογραφικό εκσυγχρονισμό της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιριών.
 • Οι προβλέψεις του 9μήνου 2004 ανήλθαν σε 17.830 χιλ. ευρώ αυξημένες κατά 40% · Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 55.654,2 χιλ. ευρώ έναντι 38.751 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο 2003 και υπερκαλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των αποσβέσεων και των προβλέψεων, διαμόρφωσαν τα ενοποιημένα κέρδη (μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας) σε 14.275,8 χιλ. ευρώ έναντι 19.018,6 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο 2003, μειωμένα κατά 24,9%.

Ιδιαίτερα για την Τράπεζα, το 9μηνο του 2004 τα βασικά μεγέθη της εμφανίζουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα μεγέθη του αντίστοιχου 9μηνου 2003 και συγκεκριμένα:

 • Οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε 1.757,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 22,6% .
 • Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1.899,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 23%, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις προς πελάτες (καταθέσεις και repos ) διαμορφώθηκαν σε 1.954,6 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 15,6% .
 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 14,6% , ενώ τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,6% .
 • Λόγω της σημαντικής αύξησης των προβλέψεων και αποσβέσεων, όπως προαναφέρθηκε, τα κέρδη (προ φόρων) της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 13.194,9 χιλ. ευρώ , μειωμένα κατά 28,6% .

Αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Τράπεζας Αττικής:

 • τα κέρδη (προ φόρων) της ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING ανήλθαν σε 584,6 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 122% .
 • τα κέρδη (προ φόρων) της ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ανήλθαν σε 1.348,2 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,7% .
 • Η νεοσύστατη ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Ventures) είχε κέρδη 264,4 χιλ. ευρώ.
 • Αρνητικά αποτελέσματα κατέγραψαν η ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ (737,7 χιλ. ευρώ) και η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ (61,2 χιλ. ευρώ).

Ως προς τις προοπτικές, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η στρατηγική της νέας Διοίκησης για την αναπτυξιακή αναδιάρθρωση των λειτουργιών της Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου, καθώς και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού, με εκμετάλλευση των συνεργιών μεταξύ των εταιριών του Ομίλου και τη διεύρυνση των σταυροειδών πωλήσεων.

Στους άμεσους στόχους της Διοίκησης, εντάσσεται η συνεργασία με ασφαλιστική εταιρία για την παροχή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bancassurance) , η υλοποίηση συστήματος e-banking , η διεύρυνση του Leasing σε νέους κλάδους, καθώς και η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων με την έκδοση ομολογιακού δανείου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ