Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων Έτους 2005

Το 2005, όπως η Διοίκηση είχε ανακοινώσει και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήταν ένα έτος αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της Τράπεζας και του Ομίλου της.

Στα πλαίσια αυτά, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε να σχηματίσει προβλέψεις έναντι απαιτήσεων ύψους 44 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 100% έναντι του 2004, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να εμφανίσει ζημιές κατά τη διαχειριστική χρήση του 2005.

Οι προβλέψεις αυτές:

 • Εξυγιαίνουν το χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας, τόσο στα πλαίσια της εφαρμογής των ΔΛΠ, όσο και της επικείμενης εφαρμογής των διατάξεων της Βασιλείας ΙΙ ( Basel II )
 • Δημιουργούν τις προϋποθέσεις, μαζί με τις άλλες πρωτοβουλίες της Διοίκησης, για τη δημιουργία σημαντικής και απόλυτα υγιούς οργανικής κερδοφορίας της Τράπεζας στο μέλλον.
 • Εκτός της εξυγίανσης χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, η Διοίκηση προχώρησε το 2005 στην εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και διαχείρισης των κινδύνων, στη λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση της Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου, με στόχο την αναλογική μείωση του κόστους και την αποδοτικότερη κατανομή των κεφαλαίων.

Μεγέθη και Αποτελέσματα Τράπεζας

 • Λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων προβλέψεων, το τελικό αποτέλεσμα της Τράπεζας προ φόρων, διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα μετά τον υπολογισμό των αναλογούντων φόρων διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 7,9 εκατ. ευρώ.
 • Το ύψος των σωρευτικών προβλέψεων που έχει σχηματίσει η Τράπεζα, ανήλθε σε 102,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 44,8%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και εκτιμάται ότι υπερκαλύπτει μελλοντικές απώλειες που θα προκύψουν από επισφαλείς χρηματοδοτήσεις. Σημειώνεται ακόμα ότι στο πλαίσιο της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων της Τράπεζας, κατά τη χρήση 2005 πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις (διαγραφές) επισφαλών δανείων, συνολικού ύψους €12,2 εκατ., σε βάρος της ήδη σχηματισμένης πρόβλεψης.
 • Το αποτέλεσμα (προ φόρων, προβλέψεων, αποσβέσεων) ανήλθε σε 39,7 εκατ. ευρώ κέρδη έναντι 37,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,4%.
 • Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 2.468,8 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 3,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
 • Οι χορηγήσεις, προ προβλέψεων, ανήλθαν σε 1.829,6 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε 1.917 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,3%.
 • Ιδιαίτερα όμως το ύψος των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 255,7 εκατ. ευρώ έναντι 172,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,6%. Επίσης το ύψος των δανείων καταναλωτικής πίστης (δάνεια και κάρτες) διαμορφώθηκε σε 259,4 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 27,8% έναντι της προηγούμενης χρήσης.
Χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας
Ποσά σε εκατ. ευρώ 31/12/2005  31/12/2004  Μεταβολή 
  (1) (2) (1)/(2)
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.829,6 1.791,1 2,2%
Από τις οποίες:      
- Καταναλωτική Πίστη  259,4 202,9 27,8%
- Στεγαστική πίστη 255,7 172,1 48,6%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 87,4 30,2 189,4%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 1.917,0 1.821,3 5,3%
 • Οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν σε 1.955,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,2% , στα πλαίσια της πολιτικής της Τράπεζας για ενεργή διαχείριση της ρευστότητάς της.
 • Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 75,5 εκατ. ευρώ έναντι 71,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και εμφανίζουν αύξηση 6,2% .
 • Το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 116,3 εκατ. ευρώ , αυξημένα κατά 5,9% .
 • Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 49,1 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 4,5% .
 • Τα γενικά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 27,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 7,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
 • Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 10,3%.
Τράπεζα Αττικής, Αποτελέσματα 2005
Ποσά σε εκατ. ευρώ 2005 2004 Μεταβολή %
Καθαρά έσοδα από τόκους 75,5
71,1 6,2%
Προμήθειες και λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 40,8 38,7 5,4%
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 116,3 109,8 5,9%
Έξοδα Προσωπικού (49,1) (47,0) 4,5%
Γενικά Λειτουργικά Έξοδα (27,4) (25,5) 7,5%
Κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων 39,7 37,3 6,4%
Αποσβέσεις (5,3) (4,8) 10,3%
Προβλέψεις 44,0 22,0 100,0%
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (9,5) 10,6  
Αποτέλεσμα μετά από φόρους (7,9) 5,1  

Όπως προαναφέραμε, με σκοπό την πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, η Τράπεζα διενήργησε προβλέψεις σε βάρος του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης, συνολικού ύψους 44 εκατ. ευρώ, έναντι 22 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ήτοι αύξηση 100%.

Ως προς ορισμένους βασικούς δείκτες διαχείρισης και παραγωγικότητας, έχουμε:

Βασικοί Δείκτες  2004  2005 
Χορηγήσεις προς Καταθέσεις 85,90% 93,54%
Σωρευτικές Προβλέψεις προς Χορηγήσεις 3,96% 5,62%
Σωρευτικές Προβλέψεις προς NPL (*) 62,3% 66,8%
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (ΝΙΜ) 2,97% 3,06%
Λειτουργικά Έξοδα προς Λειτουργικά Έσοδα (**) 66,03% 65,85%
Κέρδη προ Προβλέψεων προς Ίδια Κεφάλαια 20,09% 22,54%
Κέρδη προ Προβλέψεων προς Ενεργητικό 1,36% 1,40%
Κέρδη προ φόρων προς Ίδια Κεφάλαια ( R Ο E ) 6,52% -6,24%
Κέρδη προ φόρων προς Ενεργητικό ( ROA ) 0,44% -0,39%

(*) Λειτουργικά Έξοδα = Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού, Γενικά Λειτουργικά Έξοδα
Λειτουργικά ¨Εσοδα = Σύνολο Εσόδων από Λειτουργικές Δραστηριότητες
(**) NPL =Καθυστερήσεις χρηματοδοτήσεων άνω των 180 ημερών συν επισφαλείς χορηγήσεις

Με βάση τους παραπάνω δείκτες μπορούμε να σημειώσουμε:

 1. Τη βελτίωση του δείκτη «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις», καθώς και τη βελτίωση του δείκτη «Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου», παρά τη μείωση των επιτοκίων των χορηγήσεων λόγω του ανταγωνισμού. Η βελτίωση στους δύο αυτούς δείκτες απεικονίζει την επιτυχία της πολιτικής ενεργούς διαχείρισης της ρευστότητας της Τράπεζας.
 2. Τη σημαντική αύξηση του δείκτη «Σωρευτικές Προβλέψεις προς Χορηγήσεις», λόγω του διπλασιασμού των προβλέψεων στην τρέχουσα χρήση, για την πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, όπως προαναφέραμε.
 3. Την οριακή βελτίωση του δείκτη «Λειτουργικά Έξοδα προς Λειτουργικά Έσοδα», παρά τα υψηλά έξοδα αναδιοργάνωσης.
 4. Τη βελτίωση των δεικτών «Κέρδη προ Προβλέψεων προς Ίδια Κεφάλαια» και «Κέρδη προ Προβλέψεων προς Ενεργητικό», δεδομένης της αύξησης της οργανικής κερδοφορίας της Τράπεζας.
 5. Οι δείκτες ROE και ROA για τη χρήση 2005 είναι φυσικά αρνητικοί.

Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη βάση - Εταιρείες Ομίλου.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 11,1 εκατ. ευρώ, προ φόρων, και σε ζημιές 9,9 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, επηρεασμένα από το αρνητικό αποτέλεσμα της Τράπεζας και την μετατροπή της Αττική Επενδυτική ΑΕΕΧ.

Αποτελέσματα 2005, σε ενοποιημένη βάση      
Ποσά σε εκατ. ευρώ 2005 2004 Μεταβολή %
Κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων 38,5 39,1 -1,5%
Αποσβέσεις (5,3) (4,9) 7,4%
Προβλέψεις 44,3 22,0 101,4%
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (11,1) 12,1  
Αποτέλεσμα μετά από φόρους (9,9) 6,3  

Όσον αφορά τα επιμέρους αποτελέσματα των εταιρειών που ενοποιούνται στη χρήση 2005: 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Θετική ήταν η διαμόρφωση των μεγεθών της εταιρείας LEASING του Ομίλου και κατά την εταιρική χρήση 2005. Ο κύκλος εργασιών (έσοδα από τόκους) ανήλθε σε 4.161,6 χιλ. ευρώ αυξημένος κατά 46,5% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 674,14 χιλ. ευρώ , έναντι 607,98 χιλ. ευρώ το 2004.

ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ
Στη διάρκεια της χρήσης δημιουργήθηκαν 2 νέα Α/Κ εξωτερικού (28/7/2005) και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα 84,7 εκατ. ευρώ έναντι 34,3 εκατ. ευρώ του 2004. Τα κεφάλαια αυτά συνετέλεσαν έτσι ώστε το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων διαχείρισης να ανέλθει στα 999 χιλ. ευρώ έναντι 546 χιλ. ευρώ του 2004 με αποτέλεσμα να εμφανιστούν κέρδη ύψους 290 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 26,2 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗ­ΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Κατά τη χρήση 2005 συνεχίστηκε η θετική πορεία της εταιρίας και η ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των προ φόρων κερδών σε 180,9 χιλ. ευρώ, έναντι 74,9 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης ήτοι αύξηση 141,6%. Τα δε αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 103,1 χιλ. ευρώ έναντι 36,8 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 180%.

ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ με ποσοστό 49%. Κατά τη χρήση 2005, η εταιρία επανήλθε σε κερδοφορία, εμφανίζοντας κέρδη προ φόρων ύψους 56,5 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 4,0 χιλ. ευρώ περίπου, της προηγούμενης χρήσης.

Λοιπά Θέματα- Προοπτικές.
Για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η στρατηγική της Διοίκησης για την αναπτυξιακή αναδιάρθρωση των λειτουργιών τόσο της Τράπεζας όσο των Εταιρειών του Ομίλου της.

Συγκεκριμένα:

 • Ενισχύθηκαν τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας με την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ ( Tier II ).
 • Λειτούργησαν δύο νέα καταστήματα, στο Ν. Ψυχικό και στον Ασπρόπυργο, ενώ προγραμματίζεται η λειτουργία τριών νέων καταστημάτων στη διάρκεια του 2006.
 • Η Τράπεζα ενεργοποιήθηκε στον τομέα του Bancassurance για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με τον όμιλο Generali .
 • Ρευστοποιήθηκε στις 26/4/2005 η συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματιστηριακή "Κερδώος Ερμής" λόγω των ζημιών και των χαμηλών συνεργιών. Η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης online χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του δικτύου της σε συνεργασία με την ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή.
 • Τον Ιούλιο η Αττική Επενδυτική ΑΕΕΧ έπαυσε τη λειτουργία της, ενώ τα κεφάλαια ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ μετατράπηκαν σε δύο Α/Κ εξωτερικού, υπό τη διαχείριση της Αττικής ΑΕΔΑΚ.
 • Στο πρώτο τρίμηνο του 2006, η Τράπεζα θα ενεργοποιηθεί στο e - banking .
 • Στη διάρκεια του 2006 θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της εφαρμογής του συστήματος CRM ( Customer Relationship Management ), διαδικασία η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση των σταυροειδών πωλήσεων της Τράπεζας.
 • Επίσης η Τράπεζα, με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης στο Globus το α' εξάμηνο του 2006, θα αρχίσει τις διαδικασίες για την αναβάθμισή του στη νέα έκδοση Τ24, η οποία θα επιτρέπει τη λειτουργία της Τράπεζας σε συνεχή χρόνο.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 16/9/2005, αποφασίστηκε η λύση - καταγγελία της σύμβασης ομαδικής ασφάλισης καταβολής συντάξεων στο προσωπικό της Τράπεζας Αττικής Α.Ε., του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας και η υπαγωγή αυτού στις διατάξεις του Ν. 3371/2005. Η σύμβαση αυτή ήδη καταγγέλθηκε. Η επιλογή αυτή δεν δημιουργεί πρόβλημα στην κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας , δημιουργεί συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού με τις άλλες τράπεζες και παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες για τη συνέχιση της ανάπτυξης της Τράπεζας και του Ομίλου της.