Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση 2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23 ης Μαΐου 2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα SILK ROOM του Πολυχώρου Πολιτισμού «ΑΘΗΝΑΪΣ», οδός Καστοριάς 34-36, (Βοτανικός), Αθήνα.

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της 31.12.2005 και του Απολογισμού Διαχείρισης του έτους 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005).
 2. Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαχείριση του έτους 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005).
 3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της Εταιρικής Χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005), των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Απολογισμού της Διαχείρισης 2005, καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών που τις συνοδεύουν.
 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης
 5. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2006 για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των Εταιρειών της και καθορισμός της αμοιβής τους.
 6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Δ.Σ και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005)
 7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006. Καθορισμός αποζημιώσεως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2006.
 8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ. ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 9. Επικύρωση Εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με το Ν.3016/2002
 11. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους € 49.278.866,46 , με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από € 0,35 σε €0,9468
 12. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω διαγραφής ζημίας μετάβασης των Δ.Λ.Π. ύψους €49.278.866,46, με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από 0,9468 σε €0,35
 13. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις με αριθμούς 11 και 12.
 14. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε νέο κείμενο.

Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις

Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν :

Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ( δηλαδή έως και τις 08 Ιουνίου 2006) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3 ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).

Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 08 Ιουνίου 2006) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3 ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).

Γ. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους (φυσικούς τίτλους ή αποθετήρια) πρέπει να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 08 Ιουνίου 2006) στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3 ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλως σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2006

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΠΛΗΣ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα