Αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας

Το Δ.Σ. της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. στη συνεδρίασή του στις 2 Ιουνίου 2006 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

Α) Ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 14 Ιουνίου 2006 και απεφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. στις 28 Ιουνίου 2006. Η σχετική πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση θα δημοσιευθεί κατά νόμο.

Β) Μετά από την αιφνίδια απώλεια του Προέδρου Δ.Σ. Αναστασίου Κουμπλή, εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Τρύφωνα Κολλίντζα ο οποίος κατέχει παράλληλα και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Στον Πρόεδρο Δ.Σ. εκχωρήθηκαν ομόφωνα οι αρμοδιότητες που είχαν εκχωρηθεί στον εκλιπόντα Πρόεδρο με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. στις 17.06.2004 (Πρακτικό Δ.Σ. 937) και 20.07.2004 (Πρακτικό Δ.Σ. 938) τις οποίες θα ασκεί παράλληλα με αυτές που ήδη του έχουν εκχωρηθεί ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.