Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοίνωση Εκποίησης Μετόχων

Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ενημερώνει του κ.κ. Μετόχους της ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 53 του Ν. 3371/2005 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/14-07-2005) και την απόφαση 1/380/04-05-2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές (φυσικοί τίτλοι & αποθετήρια έγγραφα) όλων των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών που δεν θα έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση, θα εκποιηθούν μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί από την εκδότρια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν ενσώματες μετοχές της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. να τακτοποιήσουν το θέμα της αποϋλοποίησης αυτών το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο έως την 7η Ιουλίου 2006, προσερχόμενοι στο τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στα γραφεία της Τράπεζας (Ομήρου 23 Αθήνα, 3ος όροφος) όπου και θα ζητήσουν την αποϋλοποίηση των μετοχών τους.

Οι κ.κ. μέτοχοι κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να προσκομίζουν: - Τα αποθετήρια έγγραφα. - Αντίγραφο μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση που οι κ.κ. μέτοχοι δεν έχουν μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών για να αποκτήσουν μερίδα, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιονδήποτε χειριστή λογαριασμού, δηλαδή Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Τράπεζα Θεματοφύλακα. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, τηλέφωνο 210- 3669062-3.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα