Απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

 • Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005), των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μη διανομής μερίσματος και την μεταφορά κερδών εις νέον, του Απολογισμού Διαχείρισης του έτους 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005) καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών που τις συνοδεύουν.
 • Απάλλαξε με ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.
 • Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών) για το έτος 2005.
 • Εξέλεξε τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές από την εταιρία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και των αντίστοιχων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2006 ως ακολούθως:

Τακτικοί:

α) Αραμπατζή Αθανασία του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821)

β) Δεληγιάννης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791)

Αναπληρωματικοί:

α) Κωνσταντίνου Σωτήριος του Ανδρέα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671)

β) Καζάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281)

και ενέκρινε την αμοιβή τους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 • Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005).
 • Επικύρωσε την εκλογή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Ιουλίας Αρμάγου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης κ. Χριστίνας Γαλιατσάτου.

Η Γενική Συνέλευση έπειτα από αίτηση του μετόχου ΤΣΕΜΕΔΕ και σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κν 2190/1920 ανέβαλε για την 26 η Ιουλίου 2006 τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 καθώς και τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2006. ( 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
 • Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 49.278.866,46 Ευρώ, με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από 0,35 Ευρώ σε 0,9468 Ευρώ,
 • Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω διαγραφής ζημίας μετάβασης των Δ.Λ.Π. ύψους 49.278.866,46 Ευρώ, με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από 0,9468 σε 0,35 Ευρώ. ( 11 ο θέμα Α και Β της ημερήσιας διάταξης)
 • Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.( 12 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
 • Την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ. ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. (8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
 • Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό των ανεξαρτήτων μελών αυτού. ( 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης).

Η Γενική Συνέλευση θα συνεχίσει τις εργασίες της για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων την 26 η Ιουλίου 2006, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2006.

Το Διοικητικό Συμβούλιο