Συνέχιση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 συνεζητήθησαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί σειράς θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ενώ ανεβλήθη η συζήτηση και λήψη απόφασης επί τμήματος· του εβδόμου (7) θέματος, και των θεμάτων υπ΄ αριθμ. 8,10,11 Α και Β και 12 για την 26 η Ιουλίου 2006 στον ίδιο τόπο, χώρο και την ίδια ώρα.

Κατά την ως άνω ημερομηνία συνεχίστηκαν οι εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν έντεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες 67.806.635 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 82.577.910 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 82,12%), και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

 1. Προέβη στην προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την χρήση 2006 και καθόρισε την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2006.
 2. Ενέκρινε την χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 3. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο απαρτίζεται από τους: Ιουλία Αρμάγου, Αυγουστίνο Βιντζηλαίο, Στέλιο Διαμαντίδη, Δημήτριο Δουνούκο, Αντώνη Καμινάρη, Τρύφωνα Κολλίντζα, Δημήτριο Μπουζιάκα, Καλλέργο Σημαντηράκη, Αθανάσιο Τζακόπουλο, Παναγιώτη Τσουπίδη, Ιωάννη Φούρκα.
  Εκ των ως άνω η κ. Ιουλία Αρμάγου και ο κ. Αθανάσιος Τζακόπουλος είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
 4. Απεφάσισε Α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 49.278.866,46 Ευρώ, με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από 0,35 Ευρώ σε 0,9468 Ευρώ,
  B) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω διαγραφής ζημίας μετάβασης των Δ.Λ.Π. ύψους 49.278.866,46 Ευρώ, με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από 0,9468 σε 0,35 Ευρώ. ( 11 ο θέμα Α και Β της ημερήσιας διάταξης).
  Μετά τις αποφάσεις αυτές το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 28.902.268,50 διαιρούμενο σε 82.577.910 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας κάθε μιας ευρώ 0,35.
 5. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (περί μετοχικού κεφαλαίου) σε συνέχεια της παραπάνω αυξομείωσης αυτού και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.