Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 15.2.2016

Γνωστοποίηση  διορισμού ειδικού διαπραγματευτή.

 Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.», (εφεξής η "Εκδότρια") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 19.1.2016 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α η οποία αφορούσε την έναρξη από 22.1.2016 της Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των κοινών εισηγμένων στο Χ.Α μετοχών της Εκδότριας από την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, έχει συνάψει την 9.2.2016 με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του Χ.Α, σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ  με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. 

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι την 4/2/2016, o κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Λιανικής, Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας, προέβη σε συναλλαγή επί μετοχών της Τράπεζας, αγοράζοντας 20.000 μετοχές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 2.380 ευρώ.

                                                  ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι την 28/01/2016, o κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Λιανικής, Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας, προέβη σε συναλλαγή επί μετοχών της Τράπεζας, αγοράζοντας 15.734 μετοχές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 2.391,57 ευρώ.

                                               ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι:


•    Στις  27/1/2016, ο κ. Βασίλειος Μάρκος, Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής της Τράπεζας Attica Bancassurance Agency, προέβη σε αγορά 5.000 κοινών μετοχών της Τράπεζας, συνολικής αξίας 716,82 ευρώ.

•    Στις 26/1/2016, ο κ. Αλέξανδρος Πουλαρίκας, Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής της Τράπεζας Attica Finance ΑΕΠΕΥ, προέβη σε αγορά 10.000 κοινών μετοχών της Τράπεζας,  συνολικής αξίας 1.490 ευρώ.

                                           

                                           ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑIΡΕΙΑ  (εφεξής η «Τράπεζα»), σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 3556/2007, την Απόφαση 1/434/3.7.2007, καθώς και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της από 20.1.2016 σχετικής γνωστοποίησης του ΤΑΛΠΙΤ-ΑΤ, ενημερώνει ότι συνεπεία της συμμετοχής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει  διαμορφώνεται σε 7,908%, το οποίο αντιστοιχεί σε 185.000.418 δικαιώματα ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, έναντι ποσοστού 0,000603% που κατείχε πριν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό του ΤΑΛΠΙΤ-ΑΤ ανήλθε στο 7,908% είναι η 18.1.2016, οπότε και οι νέες μετοχές τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
                                   

                                              ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα