Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Στις 05/07/2006, κατά τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στο Κατάστημα της Τράπεζας Αττικής στο Αιγάλεω, διαπιστώθηκαν αντικανονικές και παράνομες πράξεις λειτουργού της Τράπεζας. Η Διοίκηση διέταξε τη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης της Τράπεζας να διενεργήσει άμεσα λεπτομερή και εξονυχιστικό έλεγχο, ταυτόχρονα δε, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και ενημέρωσε την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου η Διοίκηση της Τράπεζας θα δώσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Γραφείο Τύπου
Τηλ: 210 3667098

Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 07/07/2006 συμμετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ απέκτησε με αγορά 30.100 νέες μετοχές αντί τιμήματος 353.073 ΕΥΡΩ.

Με την παραπάνω αύξηση, η συμμετοχή της Τράπεζας Αττικής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ ανέρχεται σε ευρώ 1.359.295,86 ήτοι 115.882 μετοχές προς 11,73 ευρώ εκάστη ενώ το συνολικό καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ ανέρχεται σε ευρώ 2.326.059,00 ήτοι 198.300 μετοχές προς 11,73 ευρώ εκάστη.

Μετά την παραπάνω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ ανέρχεται σε 58,44% έναντι 51% πριν από την τελευταία αύξηση.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

Περισσότερα...

Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ενημερώνει του κ.κ. Μετόχους της ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 53 του Ν. 3371/2005 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/14-07-2005) και την απόφαση 1/380/04-05-2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές (φυσικοί τίτλοι & αποθετήρια έγγραφα) όλων των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών που δεν θα έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση, θα εκποιηθούν μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί από την εκδότρια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν ενσώματες μετοχές της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. να τακτοποιήσουν το θέμα της αποϋλοποίησης αυτών το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο έως την 7η Ιουλίου 2006, προσερχόμενοι στο τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στα γραφεία της Τράπεζας (Ομήρου 23 Αθήνα, 3ος όροφος) όπου και θα ζητήσουν την αποϋλοποίηση των μετοχών τους.

Περισσότερα...

Το Δ.Σ. της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. στη συνεδρίασή του στις 2 Ιουνίου 2006 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

Α) Ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 14 Ιουνίου 2006 και απεφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. στις 28 Ιουνίου 2006. Η σχετική πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση θα δημοσιευθεί κατά νόμο.

Β) Μετά από την αιφνίδια απώλεια του Προέδρου Δ.Σ. Αναστασίου Κουμπλή, εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Τρύφωνα Κολλίντζα ο οποίος κατέχει παράλληλα και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Περισσότερα...

Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2 ης Ιουνίου 2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 :00 στην Αθήνα στην αίθουσα SILK ROOM του Πολυχώρου Πολιτισμού "ΑΘΗΝΑΪΣ" ,οδός Καστοριάς 34-36(Βοτανικός).

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα