Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού κλάδου
Σοφοκλέους 10,
105 59 Αθήνα
τηλ: 210 3366425
fax : 210 3249826

Υπόψη:
κ. Α Βογιατζή
Προϊσταμένη Τμήματος Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

κ. Ξ. Αποστόλου
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

Αθήνα, 1/11/2005

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της από 27/10/2005 επιστολής σας, με Αρ. Πρωτ.: 47094, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 284 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου, σας γνωστοποιούμε ότι:

Περισσότερα...

Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 26/10/2005 απέκτησε με αγορά από την εταιρία Αττικής Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική Α.Ε. 1.682 μετοχές της Αττική Α.Ε.Δ.Α.Κ. αντί τιμήματος 19.729,86 ΕΥΡΩ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1,00 % του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας.

Μετά την παραπάνω μεταβίβαση η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. κατέχει το 51,00 % του μετοχικού κεφαλαίου της Αττική Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στην 848 η θέση μεταξύ των ΤΟΡ 1000 WORLD BANKS κατατάσσεται για πρώτη φορά η Τράπεζα Αττικής.

Η λίστα των ΤΟΡ 1000 τραπεζών της παγκόσμιας τραπεζικής αγοράς καταρτίζεται από το διεθνές περιοδικό The Banker , με βασικό κριτήριο την κεφαλαιακή επάρκεια της κάθε τράπεζας.

Εξ αυτών οι 218 τράπεζες προέρχονται από τις 25 χώρες της Ε.Ε.

Η κατάταξη της τράπεζας στη λίστα των 1000 ΤΟΡ τραπεζών για πρώτη φορά, αποτελεί επιβράβευση των συνεχών προσπαθειών που γίνονται για ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Η Τράπεζα Αττικής διευρύνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της προς τους πελάτες, παρέχοντας τη δυνατότητα διενέργειας χρηματιστηριακών πράξεων από όλα τα καταστήματα του Δικτύου της.

Οι εντολές αγοράς και πώλησης μετοχών δίνονται στα καταστήματα και εκτελούνται on - line μέσω της συνεργαζόμενης με την Τράπεζα ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Σε κάθε κατάστημα η Τράπεζα διαθέτει εξειδικευμένα άτομα και συστήματα για την πληροφόρηση και τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Για πληροφορίες οι πελάτες- επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Τράπεζας και στη Διεύθυνση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών στο τηλέφωνο 210 3667127.

Γραφείο Τύπου

26 Αυγούστου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της Τράπεζας,
Ακαδημίας 54 Αθήνα, ισόγειο, αίθουσα Βικέλα

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές, καθώς και τα άρθρα 40 επ. και 47 επ. του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από αίτημα μετόχων της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 επ. του Κ.Ν. 2190/20 και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης Αυγούστου 2005, καλούνται οι κκ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Αυγούστου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην Αθήνα στα γραφεία της Τράπεζας στην οδό Ακαδημίας 54, ισόγειο, αίθουσα Βικέλα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Ο Όμιλος της Τράπεζας Αττικής ανακοινώνει ότι προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τον όμιλο εταιριών Generali για την διάθεση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων του εν λόγω ομίλου μέσω του Δικτύου της Τράπεζας Αττικής. Η συμφωνία αυτή αποβλέπει στην διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων που διαθέτει η τράπεζα προς τους πελάτες της. Είναι επίσης σύμφωνη με την ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων από το δίκτυο που αποτελεί πολιτική της Τράπεζας.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα