Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την εταιρία BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την οποία οι πελάτες της Τράπεζας αποκτούν την δυνατότητα διενέργειας χρηματιστηριακών πράξεων από όλο το Δίκτυο των καταστημάτων της μέσω της BETA. Η κίνηση αυτή αποβλέπει στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που προσφέρει η Τράπεζα Αττικής προς τους πελάτες της.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Οικονομικά Στοιχεία Α' τριμήνου 2005
Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

Από το α' τρίμηνο του 2005, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Τράπεζας Αττικής καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Όπως είναι γνωστό τα ΔΠΧΠ επιβάλλουν τη λογιστικοποίηση και αναλυτική γνωστοποίηση των αναλογιστικών ελλειμμάτων των ταμείων και ασφαλιστικών προγραμμάτων των εργαζομένων.

Περισσότερα...

Προς Το Προσωπικό της Τράπεζας Αττικής
Φίλοι εργαζόμενοι:

Θα θέλαμε με την επιστολή μας αυτή να σας ενημερώσουμε σχετικά με το Ασφαλιστικό Ζήτημα του προσωπικού της Τράπεζας. Πριν σας παρουσιάσουμε τις δύο επιλογές που η Διοίκηση της Τράπεζας έχει προτείνει στον ΣΥΤΑ είναι χρήσιμο να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Περισσότερα...

"Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι αναβάλλεται μέχρι 15.7.2005, η προγραμματισμένη για την 30.6.2005 δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από την 17/ 336/ 21.4.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη για την εξέταση της αποτύπωσης στις οικονομικές της καταστάσεις, για το α' τρίμηνο του 2005, του αποτελέσματος υπαγωγής του προσωπικού της στις ρυθμίσεις του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)".

Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12 ης Μαΐου 2005, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 09 Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 :00 στην Αθήνα στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ της Αίγλης Ζαππείου.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα