Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. ενημερώνει τους Μετόχους και το Επενδυτικό Κοινό ότι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Ιανουαρίου 2003 και πραγματοποιήθηκε από 03.03.2003 μέχρι και 17.03.2003, καλύφθηκε κατά ποσοστό 79,8375% με την καταβολή 49.862.916,50 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε 34.008.611 κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 8.588.694 (οχτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις) νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες. Με την από 18 Μαρτίου 2003 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, οι ως άνω αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν σε παλαιούς μετόχους και τρίτους με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας να ανέλθει σε ποσοστό 100% και τα συνολικό ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 62.745.957,50 Ευρώ.

Περισσότερα...

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης:
24 Φεβρουαρίου 2003
Περίοδος Aσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης:
3 Μαρτίου 2003 - 17 Μαρτίου 2003
Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης:
3 Μαρτίου 2003 - 11 Μαρτίου 2003

Περισσότερα...

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2003, στην αίθουσα «Δ. Βικέλας» της Τράπεζας Αττικής, η Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, η οποία αποφάσισε τα ακόλουθα:

Περισσότερα...

Σύμφωνα με το κ.ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν.2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.12.2002 καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιανουαρίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12, στην Αθήνα, στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 ακινήτου της Τράπεζας Αττικής.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα