Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει την αποχώριση από το δυναμικό της στις 30/6/2016 του  κ. Πολύβιου Ονουφρίου, ο οποίος κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και Επικεφαλής της Επιτελικής Περιοχής Ευθύνης Πίστης και Διαχείρισης Κινδύνων.
Η Τράπεζα τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του.

                                       ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2016, συγκροτήθηκε σε Σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε Σώμα έχει ως εξής:

Περισσότερα...

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι, στις 22 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνεχίστηκε η συνεδρίαση της διακοπείσας Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2016 των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας.
Μετά από σχετικό αίτημα του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, μετόχου της Τράπεζας, το οποίο εκπροσωπούσε το 7,908 % του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και ομόφωνη απόφαση των παρόντων μετόχων αποφασίστηκε η διακοπή της σημερινής συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, για την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016 στις 12:00 στην αίθουσα Βικέλα (Ακαδημίας 54), λόγω της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ που θα συνέλθει την Κυριακή 26.06.2016.

                                       ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι o κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Λιανικής, Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας, πραγματοποίησε την 17/06/2016 πώληση 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 14.000 ευρώ.

                                          ATTICA BANK  ΑNΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα