Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι, ύστερα από σχετικό αίτημα του βασικού της μετόχου, του ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο εκπροσωπούσε το 56,251% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας διεκόπη και πρόκειται να συνεχίσει τις εργασίες της την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα Βικέλα (Ακαδημίας 54).

                                 

                                       ATTICA BANK  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που οφείλουν να δημοσιοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 και αφορούν στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2016, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

http://www.atticabank.gr/el/group/investors/investor-financial-results/periodical/category/185-2016-gr

 

                                           ATTICA BANK  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» άρθρο 3, παρ.1, περίπτωση (η), υποπερίπτωση (δδ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4374/2016, ανακοινώνει ότι κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.
Η ανωτέρω γνωστοποίηση έχει κοινοποιηθεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια εποπτική αρχή.

                                    ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που οφείλουν να δημοσιοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 και αφορούν στο έτος 2015, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: 

https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/periodical-financial-data?folder=2015

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα