Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι, στις 22 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνεχίστηκε η συνεδρίαση της διακοπείσας Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2016 των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας.
Μετά από σχετικό αίτημα του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, μετόχου της Τράπεζας, το οποίο εκπροσωπούσε το 7,908 % του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και ομόφωνη απόφαση των παρόντων μετόχων αποφασίστηκε η διακοπή της σημερινής συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, για την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016 στις 12:00 στην αίθουσα Βικέλα (Ακαδημίας 54), λόγω της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ που θα συνέλθει την Κυριακή 26.06.2016.

                                       ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι o κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Λιανικής, Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας, πραγματοποίησε την 17/06/2016 πώληση 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 14.000 ευρώ.

                                          ATTICA BANK  ΑNΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι, ύστερα από σχετικό αίτημα του βασικού της μετόχου, του ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο εκπροσωπούσε το 56,251% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας διεκόπη και πρόκειται να συνεχίσει τις εργασίες της την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα Βικέλα (Ακαδημίας 54).

                                 

                                       ATTICA BANK  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που οφείλουν να δημοσιοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 και αφορούν στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2016, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

http://www.atticabank.gr/el/group/investors/investor-financial-results/periodical/category/185-2016-gr

 

                                           ATTICA BANK  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» άρθρο 3, παρ.1, περίπτωση (η), υποπερίπτωση (δδ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4374/2016, ανακοινώνει ότι κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.
Η ανωτέρω γνωστοποίηση έχει κοινοποιηθεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια εποπτική αρχή.

                                    ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα