Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι την 4/2/2016, o κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Λιανικής, Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας, προέβη σε συναλλαγή επί μετοχών της Τράπεζας, αγοράζοντας 20.000 μετοχές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 2.380 ευρώ.

                                                  ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι την 28/01/2016, o κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Λιανικής, Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας, προέβη σε συναλλαγή επί μετοχών της Τράπεζας, αγοράζοντας 15.734 μετοχές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 2.391,57 ευρώ.

                                               ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι:


•    Στις  27/1/2016, ο κ. Βασίλειος Μάρκος, Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής της Τράπεζας Attica Bancassurance Agency, προέβη σε αγορά 5.000 κοινών μετοχών της Τράπεζας, συνολικής αξίας 716,82 ευρώ.

•    Στις 26/1/2016, ο κ. Αλέξανδρος Πουλαρίκας, Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής της Τράπεζας Attica Finance ΑΕΠΕΥ, προέβη σε αγορά 10.000 κοινών μετοχών της Τράπεζας,  συνολικής αξίας 1.490 ευρώ.

                                           

                                           ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑIΡΕΙΑ  (εφεξής η «Τράπεζα»), σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 3556/2007, την Απόφαση 1/434/3.7.2007, καθώς και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της από 20.1.2016 σχετικής γνωστοποίησης του ΤΑΛΠΙΤ-ΑΤ, ενημερώνει ότι συνεπεία της συμμετοχής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει  διαμορφώνεται σε 7,908%, το οποίο αντιστοιχεί σε 185.000.418 δικαιώματα ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, έναντι ποσοστού 0,000603% που κατείχε πριν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό του ΤΑΛΠΙΤ-ΑΤ ανήλθε στο 7,908% είναι η 18.1.2016, οπότε και οι νέες μετοχές τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
                                   

                                              ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι την 19/01/2016, o κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, προέβη σε συναλλαγή επί μετοχών της Τράπεζας, αγοράζοντας 15.000 μετοχές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 2.490 ευρώ.

                                          ATTICA BANK ΑNΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα