Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους τεχνικής αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων της Attica Bank, οι ψηφιακές υπηρεσίες Attica e-banking και Attica Mobile δε θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 22/02/2019 στις 19:00 έως το Σάββατο 23/02/2019 στις 14:00.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, ανακοινώνει τα εξής.
Η Attica Bank έχει υλοποιήσει τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της, μεταβίβασε δε σε εταιρεία συμφερόντων επενδυτή που επελέγη ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό ένα εκ των ομολόγων που προέκυψε από την τιτλοποίηση αυτή (Artemis Project). Η διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου έχει ανατεθεί στην εταιρεία του ν.4354/2015 με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», στην οποία η Τράπεζα κατέχει το 20% του μετοχικού κεφαλαίου.
H Attica Bank και η Διοίκησή της δεν έχουν ζητήσει τις υπηρεσίες οιουδήποτε συμβούλου και δεν υπεισέρχονται σε σχέσεις που αφορούν τους λοιπούς ομολογιούχους ή μετόχους της εταιρείας που έχει τη διαχείριση με τρίτα πρόσωπα (επενδυτές), σχέσεις οι οποίες τίθενται και υπό τις επιταγές του νομοκανονιστικού πλαισίου.
Η Attica Bank ασκεί και θα συνεχίσει να ασκεί όλα τα ίδια δικαιώματα της, νόμιμα και συμβατικά, ως ομολογιούχος και μέτοχος του διαχειριστή, όπως προβλέπεται στις επιμέρους συμφωνίες της τιτλοποίησης και το νόμο, για την προστασία των συμφερόντων της.

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016, οι οποίες αφορούν το εννεάμηνο του 2018, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ενότητα «Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/ Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/ 2018»):
https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/periodical-financial-data?folder=2018

 

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ