Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι, κατόπιν του από 04-06-2020 γραπτού αιτήματος προς τον Πρόεδρο της κατά την 04-06-2020 συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, του μετόχου με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», ο οποίος  παρέστη στη συνέλευση εκπροσωπώντας 152.213.824 μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε 33% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ανεβλήθη, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 του ν.4548/2018, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την 24η Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και θα διενεργηθεί με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, στην εξ αναβολής συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.  με ημερομηνία καταγραφής την 30-05-2020, ήτοι την ημερομηνία καταγραφής της σημερινής συνέλευσης.

Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας όλων των μετόχων και για τη διαδικασία συμμετοχής, παρακολούθησης και ψήφου αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στην εξ αναβολής συνέλευση, εφαρμόζονται εκ νέου οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις  για τη διενέργειά της από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 05-05-2020 δημοσιευμένη Πρόσκληση της Γ.Σ.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίαση του της 27.05.2020 αποφάσισε, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας και με βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για τους μετόχους της, την αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας στη θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων» (η «Εταιρεία») με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών αυτής στο συνδεδεμένο με την Τράπεζα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων», έναντι προσφερόμενου τιμήματος συνολικού ύψους σήμερα € 1,2 εκ (€535 χιλ. + τρέχοντα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα).


Η ανωτέρω συναλλαγή θα υλοποιηθεί μετά την έγκριση της συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και την πάροδο των προθεσμιών ή τη λήψη των αδειών που τυχόν ζητηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του ν.4548/2018. Το κέρδος από την συναλλαγή αυτή που θα απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου της Attica Bank κατά το α’ εξάμηνο του 2020 ανέρχεται σε κατά εκτίμηση ποσό € 700χιλ..


Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία

 

Αγαπητοί μας πελάτες,


Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών της Τράπεζας, η λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών e-banking και mobile banking της Attica Bank ενδέχεται να παρουσιάσει καθυστερήσεις σήμερα 25.05.2020 το βράδυ, κατά το χρονικό διάστημα 22.00 - 23.00.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.


ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αγαπητοί πελάτες,

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το προσωρινό μέτρο της αύξησης του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ, λαμβάνει παράταση.

Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, μέλος της οποίας είναι και η Attica Bank, θα διατηρήσουν έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ.

Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα συνεχίσει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.

Αναλυτικές λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤ https://hba.gr/Media/Details/432

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ στηρίζουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο συγχρηματοδοτούμενο Υπο-πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και παρέχουν δάνεια με επιδότηση επιτοκίου μέσω της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

Με έναρξη υποβολής αιτήσεων από 28/04/2020, το Υπο-πρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου» έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την επιδότηση κατά 100% του επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τα 2 πρώτα χρόνια.

Η χρηματοδότηση παρέχεται με τη μορφή δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκή τιμολόγηση και για το υπόλοιπο διάστημα της διάρκειας του δανείου, καθώς το 40% κάθε χρηματοδότησης που προέρχεται από Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι ΑΤΟΚΟ.

 

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι όλες οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή της αίτησης λήψης δανείου έχουν υποστεί περιορισμό ή αναστολή της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας COVID- 19.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Υπο-προγράμματος είναι τα παρακάτω:

  • αφορά σε επιχειρήσεις που κατά την υποβολή αίτησης λήψης του δανείου διαθέτoυν επιλέξιμο ΚΑΔ
  • 100% επιδότηση του επιτοκίου από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ για τα 2 πρώτα έτη του δανείου με βασικό κριτήριο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα 2 αυτά έτη.
  • ποσά δανείου έως €500.000, με εξόφληση από 24 έως 60 µήνες και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 έως 12 µήνες

Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ependyseis.gr/mis και στη συνέχεια ο πελάτης, μετά από επικοινωνία στην ειδική τηλεφωνική γραμμή της τράπεζας 210 3667104 αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο 2103669000 και 2103669600 μπορεί να προσέλθει στην Attica Bank.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ/Covid-19», μπορείτε να απευθυνθείτε και σε ένα από τα Καταστήματα του δικτύου της Attica Bank

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα