Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Attica Bank: Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανάθεση διαχείρισής τους

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση των αποφάσεων των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Τράπεζας της 14ης Δεκεμβρίου 2016 και της 15ης Μαΐου 2017, η Τράπεζα υλοποίησε την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 και την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 τιτλοποίηση και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3156/2003 μεταβίβασε χαρτοφυλάκιο δανείων σε οριστική καθυστέρηση (περίπου ποσού 1.331,2 εκ. Ευρώ) στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία ARTEMIS SECURITISATION S.A. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα το SPV εξέδωσε και μεταβίβασε στην Τράπεζα ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 525 εκ. Ευρώ (Senior Note) και ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 806,2 εκ. Ευρώ (Junior Note), τα δε δύο αυτά ομόλογα προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και εξασφαλίζονται με εκ του νόμου ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια. Ταυτόχρονα, η ARTEMIS SECURITISATION S.A. ανέθεσε την διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου για 10 χρόνια στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» που έχει ιδρύσει η Τράπεζα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4354/2015, με την Τράπεζα να διατηρεί τη διαχείριση των δανείων για μια μεταβατική (interim) περίοδο 3 μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.

Παράλληλα, η Τράπεζα συμφώνησε, υπό τον όρο της κατά νόμο έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος και με άλλους όρους συνήθεις σε τέτοιες συναλλαγές, να μεταβιβάσει σε εταιρεία συμφερόντων του Επενδυτή που επελέγη ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό, ήτοι της Aldridge EDC Specialty Finance: α. το 80% των μετοχών της εταιρείας «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» στην ονομαστική αξία τους, και β. το ως άνω Junior Note που εκδόθηκε στο πλαίσιο της τιτλοποίησης έναντι ποσού 70 εκ. ευρώ, καταβλητέο εντός μηνός από την υπογραφή. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, η οποία με βάση τους όρους της συνιστά αληθή πώληση (true sale) χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, η Τράπεζα θα δύναται να προβεί σε ανάκληση αναγνώρισης (de-recognition) των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού και σε αναγνώριση κέρδους 70 εκ. ευρώ, ποσό που θα προσμετρηθεί ως TIER 1 στα κεφάλαιά της και θα καλύψει πλήρως το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2015.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα