Ανακοίνωση για: α) το Reverse Split των κοινών μετοχών της και τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής, β) την Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο εδώ