Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σήμερα, Τρίτη 18 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ζάππας» της Αίγλης του Ζαππείου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Αττικής.

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης αναφέρθηκε στα ικανοποιητικά αποτελέσματα και στη σημαντική αύξηση μεγεθών της Τράπεζας στη χρήση 2001, σε συνάρτηση με την επίτευξη βασικών στρατηγικών της στόχων, καθώς και στη συνέχιση της δυναμικής πορείας της Τράπεζας κατά την τρέχουσα χρήση.

1) Κατά τη χρήση 2001, η εξέλιξη αποτελεσμάτων και μεγεθών της Τράπεζας ήταν η εξής:

Αποτελέσματα
Τα κέρδη (προ φόρων) ανήλθαν σε 21.086 χιλ. Ευρώ, έναντι 20.593 χιλ. Ευρώ του αντίστοιχου 12μήνου 2000 δηλαδή αυξήθηκαν κατά 2,4%.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στη σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας, τα οποία προ προβλέψεων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 31.975 χιλ. Ευρώ έναντι 29.020 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 10,2%.
Οι καθαροί τόκοι αυξήθηκαν κατά 40,1% και οι προμήθειες κατά 13%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις εμφανίζουν μείωση 77,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω των γνωστών εξελίξεων στην χρηματιστηριακή αγορά.
Τα αποτελέσματα (προ φόρων) του ενοποιημένου ισολογισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται και η εταιρία «Αττικής Κερδώος Ερμής Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ανήλθαν σε 19.981 χιλ. Ευρώ έναντι 22.903 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Το διανεμόμενο μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,15 Ευρώ ανά μετοχή.

Ενεργητικό
Το Ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε σε 2.018 εκατ. Ευρώ, αυξημένο κατά 64,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Υποχρεώσεις προς Πελάτες
Οι Καταθέσεις και Repos ανήλθαν σε 1.527 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 73,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Χορηγήσεις
Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε 844,3 εκατ. Ευρώ, και εμφανίζουν αύξηση 44,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Οι σωρευτικές προβλέψεις ανέρχονται σε 15.809 χιλ. Ευρώ και καλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.
 
2) Εξελίξεις - Προοπτικές
Στο διαρρεύσαν 12μηνο τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού χρηματοπιστωτικού ομίλου.
Η δυναμική πορεία της Τράπεζας συνεχίζεται και το 2002, όπως αποδεικνύεται από τη μέχρι σήμερα εξέλιξη των μεγεθών, τα οποία για τις χορηγήσεις εμφανίζουν αύξηση 15% και για τις καταθέσεις 5%.

Παράλληλα:
Εγκαθίσταται στις 28 Ιουνίου το νέο σύγχρονο πελατοκεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας, το οποίο στηρίζει τη δημιουργία και διάθεση νέων προϊόντων, επιτρέπει την ανάπτυξη νέων δικτύων προώθησής τους, μειώνει το λειτουργικό κόστος, βελτιώνει τη διοικητική πληροφόρηση και, το βασικότερο, συμβάλλει στην άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη. 

Διευρύνεται το δίκτυο των καταστημάτων, με τη λειτουργία δύο νέων Καταστημάτων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και στην Αλεξανδρούπολη κατά το πρώτο 5μηνο του 2002, ενώ επίκειται η λειτουργία του 53ου Καταστήματος στην Ξάνθη, με πρόβλεψη τα 60 καταστήματα στο τέλος του έτους.

Δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρίες της Τράπεζας και τα αποτελέσματά τους είναι πολύ θετικά. Ειδικά η ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING έχει εγκρίνει πιστώσεις άνω των 10 εκατ. Ευρώ, η ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ έχει πετύχει αύξηση της εσωτερικής αξίας της μετοχής της κατά 0,78% και προετοιμάζεται για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ διαθέτει ένα νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού και η Χρηματιστηριακή ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ έχει εκλογικεύσει τη λειτουργία της για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. 

Ολοκληρώνονται οι μελέτες για την ενεργοποίηση της Τράπεζας στους τομείς του Factoring, της πρακτόρευσης ασφαλειών, του Venture Capital και του Real Estate.

 

 

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα