Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Μεγέθη & Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2002

Η σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων και των οργανικών εσόδων από τραπεζικές εργασίες καθώς και η λειτουργία 5 θυγατρικών εταιριών χαρακτηρίζουν τη πορεία της Τράπεζας Αττικής κατά το α' 6μηνο του 2002.

1. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση της 30/06/2002 της Τράπεζας περιλαμβάνει για πρώτη φορά τα στοιχεία των 5 θυγατρικών εταιριών του Ομίλου της, της χρηματιστηριακής ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., της ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ., της ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING Α.Ε., της ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.Χ. και της ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

Μέσω των εταιριών αυτών η Τράπεζα προσφέρει ήδη ένα ολοκληρωμένο πακέτο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική αγορά.
Ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του χρηματοοικονομικού της Ομίλου, οι συμμετοχές της Τράπεζας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν στις 30/06/2002 σε 44,5 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 193,5% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2001.
 
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας ανήλθαν σε 1011,3 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 34,7% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2001.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση των χρηματοδοτήσεων Καταναλωτικής Πίστης κατά 40% και των Στεγαστικών δανείων κατά 152%.

Παράλληλα, οι προβλέψεις κατά το α΄ 6μηνο 2002 αυξήθηκαν κατά 29% και οι σωρευμένες προβλέψεις επικαλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.
 
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1017,3 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 25,4% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2001.

Οι συμφωνίες Repos διαμορφώθηκαν σε 517 εκατ. Ευρώ, μειωμένες κατά 22% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2001, λόγω της φορολόγησης των Repos αλλά και της πολιτικής της Τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητας και μείωση του μέσου κόστους άντλησης κεφαλαίων.
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η εξέλιξη στα οργανικά έσοδα της Τράπεζας ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική δεδομένου ότι:

  • Οι τόκοι από χρηματοδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 21,5%
  • Οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 21,2%
  • Το σύνολο των οργανικών εσόδων, εκτός από τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, αυξήθηκαν κατά 8,2%

Η αρνητική συγκυρία στις κεφαλαιαγορές είχε ως συνέπεια τη σημαντική μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις, διαμορφώνοντας σε χαμηλότερο επίπεδο το αποτέλεσμα του εξαμήνου.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα χρήσης της Τράπεζας, προ αποσβέσεων και προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 15,9 εκατ. Ευρώ και εμφανίζουν μείωση 18% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2001.

Τα κέρδη προ φόρων, για το α΄ εξάμηνο 2002, ανήλθαν σε 9,4 εκατ. Ευρώ και εμφανίζουν μείωση 33,8% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2001.
Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 9,3 εκατ. Ευρώ και εμφανίζουν μείωση 29% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2001.

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Οι καθαρές επενδύσεις της Τράπεζας σε πάγια στοιχεία ανήλθαν σε 11 εκατ. Ευρώ και αφορούν κυρίως την ανάπτυξη νέου μηχανογραφικού συστήματος.
Σημειώνουμε ότι από 01/07/2002 λειτουργεί το αυτόνομο πελατοκεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας, το οποίο στηρίζει τη δημιουργία και διάθεση νέων προϊόντων με παράλληλη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα