Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και αγορά Ιδίων Μετοχών

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2003, στην αίθουσα «Δ. Βικέλας» της Τράπεζας Αττικής, η Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, η οποία αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφάσισε την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της κατά 62.745.957,50 ευρώ.

Το σύνολο των νέων μετοχών που θα εκδοθεί ανέρχεται σε 42.597.305 κοινές ονομαστικές. Από το σύνολο των νέων μετοχών:

  • 41.597.305 κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης 1,50 ευρώ ανά μετοχή, θα διατεθούν με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους (1 νέα μετοχή προς 1 παλαιά), οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Τράπεζας, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης που θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας.
  • 1.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης 0,35 ευρώ ανά μετοχή, με ιδιωτική τοποθέτηση, αποκλειστικά στους εργαζόμενους. Η διάθεση αυτή αποτελεί αναγνώριση του συνόλου των προσπαθειών του προσωπικού της Τράπεζας, ενώ, συγχρόνως, θα καλύψει υποχρεώσεις της Τράπεζας αναφορικά με τη συμφωνία Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2003.

Από το σύνολο των 62.745.957,50 ευρώ, ποσό 14.909.056,75 ευρώ αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η διαφορά 47.836.900,75 ευρώ θα μεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Οι νέες μετοχές δικαιούνται μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2002.

Για τη διαδικασία διάθεσης των νέων μετοχών θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις της Τράπεζας.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Τράπεζας να διαθέσει κατά την κρίση του τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από τη μη άσκηση του προτιμησιακού δικαιώματος των παλαιών μετόχων. Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ. της Τράπεζας, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα περιοριστεί ισόποσα σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190/20.

2. Αγορά Ιδίων Μετοχών της Τράπεζας Αττικής, σε ποσοστό μέχρι 10%, συνολικά, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και με εύρος 1 έως 8 ευρώ, ανά μετοχή.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας, κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης είχε την ευκαιρία να προβεί σε μια γενικότερη ανασκόπηση της πορείας της Τράπεζας και να αναφερθεί στη θετική εξέλιξη των βασικών μεγεθών και της οργανικής κερδοφορίας της κατά το παρελθόν έτος, όπως και στις αισιόδοξες προοπτικές για το 2003.