Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης:
24 Φεβρουαρίου 2003
Περίοδος Aσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης:
3 Μαρτίου 2003 - 17 Μαρτίου 2003
Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης:
3 Μαρτίου 2003 - 11 Μαρτίου 2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους τα παρακάτω:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/01/2003 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ευρώ 14.909.056,75 με την έκδοση 42.597.305 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη. Από το σύνολο των νέων μετοχών:

  •  41.597.305 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης 1,50 ευρώ ανά μετοχή, θα διατεθούν με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους (1 νέα μετοχή προς 1 παλαιά). Η διαφορά από την έκδοση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους ευρώ 47.836.900,75 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
  • 1.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης 0,35 ευρώ ανά μετοχή, θα δοθούν με ιδιωτική τοποθέτηση, αποκλειστικά στους εργαζόμενους. Η διάθεση μετοχών προς τους εργαζόμενους γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με «ιδιωτική τοποθέτηση» και παραίτηση από το δικαίωμα των παλαιών μετόχων.

Έτσι, τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε ευρώ 62.745.957,50.

Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι Μέτοχοι που είναι κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της Παρασκευής 21 Φεβρουαρίου 2003. Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίστηκε τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2003. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται από τη Δευτέρα 3 Μαρτίου 2003 μέχρι και τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2003 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης, από 3 Μαρτίου 2003 έως και 11 Μαρτίου 2003.

Τα δικαιώματα προτίμησης που δε θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης, δηλαδή έως και τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2003, παύουν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δε θα είναι δυνατή τις τελευταίες 4 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της άσκησης τους, δηλαδή ημερομηνία λήξης διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Α. ορίζεται η Τρίτη 11 Μαρτίου 2003.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. από τους ίδιους τους Μετόχους ή από τους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μέσω του δικτύου καταστημάτων οι κ.κ. μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους.

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης τους οι κ.κ. μέτοχοι θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των 1,50 ευρώ για κάθε νέα μετοχή και θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση - απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α.Α.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους. Επίσης οι λογαριασμοί Σ.Α.Τ. των δικαιούχων των νέων μετοχών θα πιστωθούν αυτομάτως με τις ποσότητες που δικαιούται κάθε μέτοχος, την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών στο Χ.Α.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών στο Χ.Α.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 11ης Μαρτίου 2003.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους και ειδικότερα για τις μετοχές που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που δε θα έχουν ασκηθεί κατά την ορισθείσα περίοδο, αυτές θα διατεθούν σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας. Εφόσον συνεχίσουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2002. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α., θα είναι διαθέσιμο στα Καταστήματα της Τράπεζας, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Σοφοκλέους 10 Αθήνα, καθώς και τις χρηματιστηριακές εταιρίες.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χ.Α.Α. μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω του Τύπου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα