Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Μεγέθη και Αποτελέσματα Χρήσης 2002

Η σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων και των οργανικών εσόδων από τραπεζικές εργασίες χαρακτήρισαν την πορεία της Τράπεζας Αττικής κατά τη χρήση 2002.

1) Αποτελέσματα

Τα κέρδη της Τράπεζας προ αποσβέσεων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 39,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 23,4%.
Οι καθαροί τόκοι αυξήθηκαν κατά 15,7%.
Οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 24,9%.
Το σύνολο των οργανικών εσόδων αυξήθηκε κατά 21,1%.
Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 36,4%, λόγω των σημαντικών επενδύσεων της Τράπεζας κυρίως σε μηχανογραφικό εξοπλισμό.
Η Τράπεζα κατά την χρήση 2002 πραγματοποίησε προβλέψεις για ενδεχόμενες ζημιές από επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 16,9 εκατ. ευρώ, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2001, δηλαδή προβλέψεις αυξημένες κατά 122,4%, ώστε να ανταποκριθεί στην προτροπή της Τράπεζας Ελλάδος προς το τραπεζικό σύστημα για αυξημένες προβλέψεις και να προσαρμοστεί έγκαιρα στις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Σημειώνουμε ότι οι σωρευτικές προβλέψεις 26 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.
Οι αυξημένες κατά 9,3 εκατ. ευρώ προβλέψεις και η έκτακτη δαπάνη 2 εκατ. ευρώ λόγω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου υπαλλήλων διαμόρφωσαν τα κέρδη χρήσης προ φόρων σε 18,1 εκατ. ευρώ έναντι 21,1 εκατ. ευρώ το 2001, μειωμένα κατά 14,2%.
Σημειώνεται ότι οι αρνητικές συγκυρίες στην κεφαλαιαγορά είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία υποαξιών στο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ζημιών από παράγωγα, με αποτέλεσμα, μετά την αναπροσαρμογή των παγίων, η καθαρή θέση της Τράπεζας να επιβαρυνθεί με το ποσό των 6,7 εκατ. ευρώ περίπου.

2) Χορηγήσεις
Οι Χορηγήσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1.091,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 29,2% έναντι του 2001. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση 49,7% των χορηγήσεων καταναλωτικής πίστης και των στεγαστικών δανείων 133%. Η σημαντική αυτή αύξηση βελτίωσε, με προσωρινά στοιχεία, το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις χορηγήσεις από 1,2% σε 1,4%.

3) Καταθέσεις
Οι Καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1.023,3 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 26,7% έναντι του 2001. Οι συμφωνίες Repos μειώθηκαν από 719,4 εκατ. ευρώ σε 352,8 εκατ. ευρώ, λόγω της φορολόγησης των Repos αλλά και της πολιτικής της Τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητας και μείωση του μέσου κόστους άντλησης κεφαλαίων.

4) Όμιλος Τράπεζας, Ενοποιημένα Αποτελέσματα.
Η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση της 31/12/2002 της Τράπεζας περιλαμβάνει για πρώτη φορά, σε 12μηνη βάση, τα στοιχεία των πέντε θυγατρικών εταιριών του Ομίλου της, της χρηματιστηριακή ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., της ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ., της ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING Α.Ε., της ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.Χ. και της ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
Η ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.Χ. εμφανίζει κέρδη 1.350 χιλ. ευρώ και είναι από τις ελάχιστες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου που στη δυσμενή χρηματιστηριακή συγκυρία εμφανίζουν premium μετοχής 2,46%. Κέρδη εμφανίζουν και η ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING A.E., 65,2 χιλ. ευρώ, παρά το πρώτο έτος λειτουργίας της, καθώς και η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 9,5 χιλ. ευρώ.
Αντίθετα αρνητικά αποτελέσματα εμφανίζουν η ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1.764 χιλ. ευρώ και η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ 406 χιλ. ευρώ, λόγω της ιδιαίτερα αρνητική συγκυρίας στο Χρηματιστήριο και στην Κεφαλαιαγορά.
Τα ενοποιημένα οργανικά έσοδα εμφανίζουν αύξηση 23,3%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 41,6 εκατ. ευρώ έναντι 31,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2001, δηλαδή εμφανίζουν αύξηση 33,3%.
Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη (μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας) προ φόρων ανήλθαν σε 17,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,5%.

5) Προοπτικές
Η Τράπεζα συνεχίζει τη θετική της πορεία και κατά την τρέχουσα χρήση 2003.
Η αύξηση κεφαλαίου κατά 62,7 εκατ. ευρώ, η οποία διενεργείται από 3 έως 17 Μαρτίου 2003, θα συμβάλλει στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της Τράπεζας και στην ένταση των προσπαθειών της, ώστε να ανταποκρίνεται δημιουργικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στον ραγδαία εντεινόμενο ανταγωνισμό.
Η Διοίκηση ανέθεσε σε αναγνωρισμένη διεθνή εταιρία συμβούλων την ανάλυση των δυνατοτήτων της Τράπεζας και την επεξεργασία εναλλακτικών στρατηγικών για την περαιτέρω ανάδειξή της. Με βάση τις αναλύσεις της μελέτης αυτής, η Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα χαράξουν την αναπτυξιακή στρατηγική της, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του συνόλου των μετόχων.
Στους άμεσους, βραχυπρόθεσμους, στόχους της Τράπεζας είναι:

  • η λειτουργία τριών νέων καταστημάτων στην οδό Αχαρνών, στο Ρέθυμνο και στη Κοζάνη,
  • η ενεργοποίηση στο Factoring και στον Ασφαλιστικό Τομέα μέσω ίδρυσης ή εξαγοράς Εταιρίας Πρακτόρευσης Ασφαλειών.

Επίσης μέχρι τον Απρίλιο εγκαθίσταται το σύνολο σχεδόν των εφαρμογών του νέου πελατοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος της Τράπεζας, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αναλογική μείωση του κόστους.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα