Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοίνωση - Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. ενημερώνει τους Μετόχους και το Επενδυτικό Κοινό ότι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Ιανουαρίου 2003 και πραγματοποιήθηκε από 03.03.2003 μέχρι και 17.03.2003, καλύφθηκε κατά ποσοστό 79,8375% με την καταβολή 49.862.916,50 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε 34.008.611 κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 8.588.694 (οχτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις) νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες. Με την από 18 Μαρτίου 2003 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, οι ως άνω αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν σε παλαιούς μετόχους και τρίτους με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας να ανέλθει σε ποσοστό 100% και τα συνολικό ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 62.745.957,50 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά 14.909.056,75 Ευρώ με την έκδοση 42.597.305 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,35 εκάστη. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους 47.836.900,75 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.Α. θα γνωστοποιηθούν μέσω του Τύπου με νεότερη ανακοίνωση.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα