Σημαντική αύξηση αποτελεσμάτων & μεγεθών το 9μηνο 2003

Σημαντική αύξηση αποτελεσμάτων και μεγεθών χαρακτηρίζει την πορεία της Τράπεζας Αττικής και του Ομίλου της κατά το 9μηνο 2003.

Συγκεκριμένα:

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 18.965 χιλ. Ευρώ έναντι 10.498 χιλ. Ευρώ του αντίστοιχου 9μήνου του 2002 και εμφανίζουν αύξηση 80,7%. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται τόσο στο υψηλό αποτέλεσμα της Τράπεζας όσο και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των χρηματοπιστωτικών μονάδων του Ομίλου της.
Τα κέρδη (προ φόρων) για την Τράπεζα Αττικής κατά το 9μηνο 2003 ανήλθαν σε 18.481 χιλ Ευρώ έναντι 10.681 χιλ. Ευρώ του αντίστοιχου 9μήνου του 2002, αυξημένα κατά 73%.
Η σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων οφείλεται τόσο στην αύξηση των εσόδων όσο και στη συγκράτηση της αύξησης των εξόδων. Συγκεκριμένα:
Οι καθαροί τόκοι αυξήθηκαν κατά 15,5% και οι προμήθειες κατά 28%.
Τα έξοδα προσωπικού και διοίκησης αυξήθηκαν κατά 7,8% παρά τη σημαντική αύξηση των μεγεθών και την ανάπτυξη της Τράπεζας.
Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 48% λόγω των σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων της Τράπεζας σε συστήματα πληροφορικής και ανάπτυξης του Δικτύου.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε 1.434 εκατ. Ευρώ και παρουσίασαν αύξηση κατά 36,9% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου 2002. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των δανείων Στεγαστικής Πίστης κατά 76,6%.
Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 77,5% και καλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.
Αύξηση κατά 44% παρουσίασαν οι Καταθέσεις, ενώ στο σύνολό τους Καταθέσεις και Repos διαμορφώθηκαν σε 1.690 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 8,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2002.

3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η Τράπεζα και ο Όμιλός της συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία και κατά το διαρρεύσαν 9μηνο. Συγκεκριμένα:
Λειτούργησαν 3 νέα καταστήματα στο Ρέθυμνο, στην Κοζάνη και στην οδό Αχαρνών - Αθήνα, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργήσουν επίσης 3 νέα καταστήματα στη Χαλκίδα, στην Τρίπολη και στην οδό Ακαδημίας - Αθήνα.
Ιδρύθηκε η ATTICA VENTURES, Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Factoring και αποφασίστηκε η ίδρυση Ασφαλιστικού Πρακτορείου.
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των βασικών Modules του νέου πελατοκεντρικού συστήματος πληροφορικής της Τράπεζας.
Αναδιαρθρώθηκαν βασικές διευθύνσεις της Τράπεζας, όπως η Καταναλωτική και η Στεγαστική Πίστη για μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9ΜΗΝΟΥ 2003 (σε χιλ. ευρώ)
  9μηνο 2003 9μηνο 2002 %
Βασικά Μεγέθη Τράπεζας      
Χορηγήσεις 1.433.881 1.047.472 36,9%
Καταθέσεις 1.543.391 1.071.812 44,0%
Καταθέσεις και Repos 1.689.475 1.554.488 8,7%
Αποτελέσματα Τράπεζας      
Καθαρά έσοδα τόκων 47.829,3 41.405,1 15,5%
Προμήθειες 23.227,4 18.151,9 28,0%
Σύνολο Οργανικών εσόδων 78.877,7 61.302,7 28,7%
Κέρδη προ αποσβέσεων και προβλέψεων 35.447,6 20.710,4 71,2%
Αποσβέσεις 4.185,7 2.829,9 48,0%
Προβλέψεις 12.781,0 7.200,0 77,5%
Κέρδη (προ φόρων) 18.480,9 10.680,5 73,0%
Ενοποιημένα Αποτελέσματα      
Κέρδη (προ φόρων) 19.502,3 10.454,4 86,5%
Κέρδη (μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας) 18.964,6 10.497,8 80,7%