Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με το κ.ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν.2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2005 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Οδός Ομήρου 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ A.E» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Φεβρουαρίου 2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αθήνα, στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου, παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ.

Για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν:

Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 9η Φεβρουαρίου 2005) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Μετοχολογίου, Ομήρου 23, Αθήνα, 1ος όροφος ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).

Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 9η Φεβρουαρίου 2005) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Μετοχολογίου, Ομήρου 23 Αθήνα 1ος όροφος ή στα καταστήματα της Τράπεζας).

Γ. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους (φυσικούς τίτλους ή αποθετήρια πρέπει να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 9η Φεβρουαρίου 2005) στην Τράπεζα (Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Μετοχολογίου, Ομήρου 23 Αθήνα, 1ος όροφος ή στα Καταστήματα της Τράπεζας) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλως σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2005
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΠΛΗΣ