Συνέντευξη Προέδρου Δ.Σ. κ. Αναστάσιου Κουμπλή στον ¨Αγγελιοφόρο της Κυριακής¨

Για όλα τα θέματα που αφορούν τον τραπεζικό χώρο» αλλά και για τα σχέδια του στην Τράπεζα Αττικής, μιλάει στον «ΑτΚ» ο πρόεδρος της Αναστάσιος Κουμπλής, ο οποίος εκτιμά ότι η ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών στη χώρα μας έχει ακόμη πολύ... έδαφος.

Σύμφωνα με τον κ. Κουμπλή, οι μι­κρότερες τράπεζες έχουν τη δυ­νατότητα να αναπτυχθούν αυτό­νομα, ενώ το ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων θα πρέπει να λυθεί συνολικά. Ειδικότερα για την Τράπεζα Αττικής, υπογραμμίζει ότι στόχος είναι ο διπλασιασμός των μεγεθών την επό­μενη τετραετία, αλλά και η συνεργασία με ειδικές επαγγελματικές ομάδες, όπως είναι οι μηχανικοί.

 • Ποια είναι αυτή τη στιγμή η θέση της Τράπεζας Αττικής στην ελληνική αγορά και ποιοι είναι οι στόχοι της Διοίκησης για το 2005;
  Παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα την τε­λευταία πενταετία έκανε σημαντικά βή­ματα για τη βελτίωση της παρουσίας της στην αγορά και την αύξηση των μεγεθών της, η διοίκηση που ανέλαβε το μά­νατζμεντ στο δεύτερο εξάμηνο του 2004, έχει καταρτίσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός διαρκώς εντείνεται. Τα μερίδια αγοράς για τα βασικά μεγέθη της Τράπεζας Αττικής κυμαίνονται περίπου στο 1,6% του συνόλου, έναντι περίπου 0,9% προ πενταετίας. Στόχος μας είναι ο διπλασιασμός του μεριδίου αγοράς στα δάνεια και σε άλλα βασικά μεγέθη μέ­σα στην επόμενη τριετία τετραετία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η στρατηγική μας περιλαμβάνει την ει­σαγωγή νέων τεχνολογιών, την προ­σέλκυση εξειδικευμένων στελεχών, την εσωτερική αναδιοργάνωση τόσο της τράπεζας, όσο και του ευρύτερου Ομί­λου, τη διεύρυνση των δικτύων διανο­μής των προϊόντων και υπηρεσιών, τό­σο μέσω της ίδρυσης νέων καταστημάτων, όσο και μέσω του e - banking . Ορισμένες ενέργειες είναι άμεσες, όπως η ίδρυ­ση τριών νέων καταστημάτων, η ενερ­γοποίηση του Leasing σε νέους το­μείς, η πώληση της χρηματιστηριακής Κερδώος Ερμής που ολοκληρώθηκε, η ενεργοποίηση στο bancassurance.
 • Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θεωρείτε ότι η Τράπεζα Αττικής έχει συ­γκριτικό πλεονέκτημα έναντι του αντα­γωνισμού και ποιοι χρειάζονται ιδιαίτερη ενδυνάμωση;
  Ισχυρά όπλα της τράπεζας είναι αφε­νός η αμεσότητα και η φιλικότητα στην εξυπηρέτηση, γεγονός που οφείλεται στους υπαλλήλους και τα στελέ­χη μας και αφετέρου οι σχέσεις της τράπεζας με ειδικές ομάδες επιχει­ρηματικής δραστηριότητας και επαγ­γελματικού προσανατολισμού, όπως τα μέλη του ΤΣΜΕΔΕ. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός της τράπεζας επιτρέπει βαθμιαία την παροχή εξειδικευμένων προϊόντων προς τους μηχανικούς, κα­θώς και άλλα target groups.
 • Πώς βλέπει η Τράπεζα Αττικής την αγο­ρά της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα; Η διοίκηση σκο­πεύει να κάνει κάποιες ιδιαίτερες κινή­σεις στην περιοχή;
  Από τα 59, σήμερα, καταστήματα της Τράπεζας, 8 είναι εγκατεστη­μένα στη Θεσσαλονίκη και 9 σε διά­φορες πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης. Υπάρχει ήδη απόφαση για διεύρυνση της παρουσίας της Τρά­πεζας Αττικής στη Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό και λειτουργεί αποκεντρω­μένη η Περιφερειακή Διεύθυνση Βο­ρείου Ελλάδος.
 • Ποια είναι τα νεότερα γύρω από τις εξελίξεις στο μετοχικό πεδίο της Τράπεζας; Υπάρχει θέμα αναζήτησης στρατηγικού εταίρου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό;
  Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι επιδιώκει την πώληση του 38% της Τράπεζας, που ελέγχει εμμέσως μέσω του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (19%) και του Ταμείου Παρακα­ταθηκών και Δανείων (19%). Ανα­μένουμε τις εξελίξεις.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

«Επιβεβλημένες οι ανακατατάξεις»

 • Γενικότερα, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στον ελληνική τραπεζική αγορά; θεω­ρείτε ότι το υφιστάμενο τοπίο θα δια­τηρηθεί επί μακρόν ή θα υπάρξουν ανα­κατατάξεις;
  Η προοπτική της ΟΝΕ και του ευρώ συ­νέβαλαν τα τελευταία χρόνια στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού χρηματο­πιστωτικού συστήματος και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνολι­κά. Οι ικανοποιητικές προοπτικές της ελ­ληνικής οικονομίας, παράτα όποια διαρ­θρωτικά προβλήματα, η σχετικά χαμηλή διαμεσολάβηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε αρκετούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, αποτελούν συν­θήκες για περαιτέρω ανάπτυξη της ελ­ληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς. Οι ανακατατάξεις σε μία ελεύθερη, αντα­γωνιστική οικονομία ποτέ δεν αποκλεί­ονται και ορισμένες φορές είναι επιβε­βλημένες τόσο για το καλύτερο μέλλον των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, όσο και για την ανάπτυξη της οικονομίας.
 • Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μέλ­λον των «μικρών» τραπεζών; Υπάρχει «έδαφος» για την ανάπτυξη τους ή μοιραία θα πρέπει να ενταχθούν σε κάποιο μεγαλύτερο όμιλο;
  Το μέγεθος δεν αποτελεί πάντα τον κα­θοριστικό παράγοντα για μία οικονομι­κή μονάδα και ιδιαίτερα στο χώρο των υπηρεσιών. Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να κατακτηθεί με ευελιξία, άρτια εκ­παίδευση του προσωπικού, υψηλή ποι­ότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, κυρίως σε προϊόντα και τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτός είναι και ο στρα­τηγικός στόχος της τράπεζας.
 • Συμμερίζεστε τη θέση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν υποστεί μεγάλη δανειακή επι­βάρυνση τα τελευταία χρόνια ή ασπά­ζεστε την άποψη άλλων συναδέλφων σας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλληνες έχουν ακόμα μεγάλα περιθώ­ρια δανεισμού;
  Είναι γεγονός ότι το ποσοστό των δα­νείων προς καταναλωτές, ως ποσοστό του ΑΕΠ, παραμένει σημαντικά χαμη­λότερο στην Ελλάδα σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης. Όμως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τό­σο από τη δανειοδοτούσα τράπεζα, όσο και από το δανειολήπτη-ιδιώτη, στις προϋποθέσεις χορήγησης του δανείου από την τράπεζα και ορθολογική χρήση του από τον δανειολήπτη. Έτσι θα απο­φεύγονται τα προβλήματα καθυστερή­σεων ή και επισφαλειών στις μορφές αυτές δανείων.
 • Ποια είναι η θέση της διοίκησης της Τράπεζας Αττικής για το ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων που συζητείται αυτήν την περίοδο;
  Πιστεύουμε και εμείς ότι το ασφαλιστικό των τραπεζών πρέπει, πρώτον, να λυθεί τώρα και δεύτερον, να λυθεί με συναι­νετικό τρόπο για όλες τις τράπεζες. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν πραγ­ματοποιηθεί, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μόνοι μας.