Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ : Αύξηση μεγεθών, μείωση αποτελεσμάτων λόγω αυξημένων προβλέψεων το 2004

Η πορεία της Τράπεζας Αττικής και του Ομίλου της το 2004 χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική αύξηση των μεγεθών αλλά τη μείωση των τελικών αποτελεσμάτων η οποία οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις και αποσβέσεις.

Η αύξηση των προβλέψεων κατά 54,2% το 2004 εντάσσεται στην πολιτική της νέας Διοίκησης για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών προτύπων και της στρατηγικής ουσιαστικής αναδιάρθρωσης (reengineering) των λειτουργιών της Τράπεζας και των εταιριών του ομίλου της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση:

Τα οργανικά κέρδη σε ενοποιημένη βάση αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το 2003.

 • Τα κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν σε 58,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% έναντι του 2003.
 • Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 20,1 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 59.1% σε σχέση με το 2003, λόγω των σημαντικών επενδύσεων για τον λειτουργικό και μηχανογραφικό εκσυγχρονισμό της Τράπεζας και των εταιριών του ομίλου της.
 • Οι προβλέψεις του 12μήνου ανήλθαν σε 24,6 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 54,2%.
 • Η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των αποσβέσεων και των προβλέψεων, είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ενοποιημένων κερδών (προ φόρων) σε 14,2 εκατ. Ευρώ έναντι 27,1 εκατ. ευρώ το 2003 και μετά την αναλογία μετοχών μειοψηφίας σε 13,8 εκατ. ευρώ έναντι 26,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ιδιαίτερα για την εξέλιξη των βασικών μεγεθών της Τράπεζας το 2004:

 • Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 2.410,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,9% έναντι του 2003.
 • Οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 1.791,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 20,7% σε σχέση με το 2003. Ιδιαίτερα τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 52,4% και η καταναλωτική πίστη κατά 40,9%.
 • Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2.024,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 28,7% σε σχέση με το 2003, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων προς πελάτες (καταθέσεις, Repos , κ.α.) σε 2.078.8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά: 21,2%.
 • Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 70,4 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 6,9%.
 • Οι προβλέψεις ανήλθαν σε 23,4 εκατ. ευρώ και οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων σε 6,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες αντίστοιχα κατά 48% και 28,8% έναντι του 2003.
 • Λόγω της αύξησης των προβλέψεων και των αποσβέσεων τα κέρδη (προ φόρων) της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 12,7 εκατ. ευρώ έναντι 26,2 εκατ. ευρώ το 2003.

Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου της Τράπεζας Αττικής:

 • Τα κέρδη (προ φόρων) της Αττικής Leasing ανήλθαν σε 455,5 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 236,5%.
 • Τα κέρδη (προ φόρων) της Αττική Επενδυτική ανήλθαν σε 1.824,9 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 32.1%.
 • Η νεοσύστατη Αττική Επιχειρηματικών Συμμετοχών ( Attica Ventures ) είχε κέρδη 204,4 χιλ. ευρώ.
 • Αρνητικά αποτελέσματα κατέγραψε η Αττικής Κερδώος Ερμής ΧΑΕΠΕΥ 1.063 χιλ. ευρώ, ενώ οριακά κέρδη εμφάνισε η Αττική ΑΕΔΑΚ, 1.225 ευρώ.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ 2004, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η πολιτική της Διοίκησης για αναδιάρθρωση του Ομίλου και των λειτουργιών της Τράπεζας ( re - engineering ) με άμεσους στόχους την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου, την αποδοτικότερη κατανομή των κεφαλαίων της και την ενδυνάμωση των συνεργιών μεταξύ των εταιριών του Ομίλου.

Στα πλαίσια αυτά, ήδη έχουν δρομολογηθεί:

 • Η έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης ( subordinated loan ) ύψους 100 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
 • Η πώληση της Αττικής Κερδώος Ερμής ΧΑΕΠΕΥ με την υπογραφή προσύμφωνου, ενώ παράλληλα η Τράπεζα θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών με τη δημιουργία εσωτερικής μονάδας.

Στα άμεσα σχέδια της Διοίκησης της Τράπεζας περιλαμβάνεται η συνεργασία με μια ασφαλιστική εταιρία για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών bancassurance (η αντίστοιχη Διεύθυνση στην Τράπεζα έχει ήδη δημιουργηθεί), η παροχή υπηρεσιών e - banking , η επέκταση των υπηρεσιών leasing σε νέα αντικείμενα και η δημιουργία τριών νέων καταστημάτων.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα