Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 09/06/2005

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2005, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "ΟΛΥΜΠΙΑ" της Αίγλης Ζαππείου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Αττικής.

Απευθυνόμενος προς τους μετόχους, ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Αναστάσιος Κουμπλής, ανέφερε ότι το 2004 αποτέλεσε μια χρονιά αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της Τράπεζας, τόσο ενόψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και στα πλαίσια της υλοποίησης του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης, που ανέλαβε την Τράπεζα από τον περασμένο Ιούνιο.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, καθηγητής κ. Τρύφων Κολλίντζας, αναφέρθηκε αναλυτικά στα αποτελέσματα της Τράπεζας και του Ομίλου και ανέλυσε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της Τράπεζας και τις προοπτικές της.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Εξέλιξη Μεγεθών Τράπεζας και Ομίλου το 2004.

Η πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου της το 2004 χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική αύξηση των μεγεθών αλλά και τη μείωση των τελικών αποτελεσμάτων λόγω των σημαντικά αυξημένων προβλέψεων και αποσβέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα βασικά μεγέθη:

 • Το Ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε σε 2.395,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
 • Οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 1.791,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,7% σε σχέση με το 2003.
 • Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση κατά 40,9% της καταναλωτικής πίστης και κατά 52,4% της στεγαστικής πίστης
 • Οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν σε 2.061,5 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 21,3%
 • Συνέπεια της σημαντικής αύξησης των μεγεθών ήταν η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς της Τράπεζας σε σχέση με το σύνολο του ελληνικού πιστωτικού συστήματος. Έτσι:
  - Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 1,50%, σε σχέση με 1,35% το 2003.
  - Το μερίδιο αγοράς των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 1,55% έναντι 1,45% το 2003.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα, σε ενοποιημένη βάση:

 • Τα οργανικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 134, 8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με το 2003
 • Τα κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 58,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% έναντι του 2003

Πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης ήταν η πλήρης εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό:

 • Σχηματίστηκαν προβλέψεις 23,4 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2004, αύξηση 48% έναντι του 2003
 • Υπολογίστηκαν προβλέψεις 20 εκατ. ευρώ για καθυστερήσεις χορηγήσεων παρελθουσών χρήσεων, ενώ παράλληλα, έγινε διαγραφή επισφαλών δανείων ύψους 9 εκατ. .ευρώ

Με βάση τα πιο πάνω, οι συσσωρευμένες προβλέψεις για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 87%.

Ιδιαίτερα αυξημένες, κατά 69%, ήταν το 2004, σε ενοποιημένη βάση, και οι αποσβέσεις, λόγω των συνεχών επενδύσεων της Τράπεζας και του Ομίλου κυρίως σε σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.

Συνέπεια της σημαντικής αύξησης των προβλέψεων και των αποσβέσεων ήταν η μείωση του καθαρού αποτελέσματος, το οποίο σε ενοποιημένη βάση (προ φόρων) διαμορφώθηκε σε 14,2 εκατ. ευρώ, έναντι 27,2 εκατ. ευρώ το 2003.

Τα καθαρά, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ενοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 16, 4 εκατ. ευρώ το 2003.

Για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και τη διατήρηση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας, άνω του ορίου που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος, και η μεταφορά κερδών ύψους 17,4 εκ. ευρώ εις νέον.

Λειτουργική και Οργανωτική αναδιάρθρωση της Τράπεζας και του Ομίλου της.

Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η στρατηγική της Διοίκησης της Τράπεζας για την αναπτυξιακή αναδιάρθρωση των λειτουργιών της και των εταιρειών του Ομίλου της, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού, παράλληλα με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων, την απόλυτη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των οργάνων και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.
 
Στα πλαίσια αυτά:

 • Ενισχύθηκαν τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας με την έκδοση ομολογιακού δανείου ( Tier II ) ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Με την έκδοση αυτή η Τράπεζα Αττικής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της.
 • Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση των εφαρμογών του GLOBUS, προωθείται η εγκατάσταση εφαρμογών e-banking, συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εφαρμογών CRM,
 • Ενισχύεται το στελεχιακό δυναμικό με την πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών, ενώ παράλληλα προωθείται η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού και η εισαγωγή συστήματος επιβράβευσης- bonus , για την αύξηση της αποδοτικότητας-παραγωγικότητας των εργαζομένων.
 • Ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα της Τράπεζας με την εφαρμογή πολιτικής για ολιστική διαφήμιση.
 • Επεκτείνεται το δίκτυο της Τράπεζας με την ίδρυση νέων καταστημάτων, με την εγκατάσταση ATMs σε χώρους τρίτων. Τους προσεχείς μήνες θα λειτουργήσουν δύο νέα καταστήματα στο Ν. Ψυχικό και στον Ασπρόπυργο.
 • Δημιουργήθηκε Διεύθυνση Τραπεζοασφαλιστικών Υπηρεσιών για την προώθηση προϊόντων bancassurance .
 • Ενισχύονται οι δεσμοί της Τράπεζας με ειδικές κατηγορίες πελατών, με την προώθηση ειδικών προϊόντων προς τα μέλη του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ καθώς και του ΤΣΑΥ.

Για την αποδοτικότερη κατανομή των κεφαλαίων της Τράπεζας, δημιουργήθηκε ενιαίος, κεντρικός μηχανισμός λήψης των αποφάσεων σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων της Τράπεζας, των θυγατρικών της και των πελατών της. Στα πλαίσια αυτά:

 • Ρευστοποιήθηκε η συμμετοχή στη χρηματιστηριακή εταιρεία "Κερδώος Ερμής", η οποία στα τέσσερα χρόνια συμμετοχής της Τράπεζας με 51%, δημιούργησε ελάχιστες συνέργιες και συσσώρευσε σημαντικό ύψος ζημιών για την Τράπεζα.
 • Η Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου μετατρέπεται σε Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία θα ενταχθούν υπό τη διαχείριση της ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ.
 • Είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας νέων θυγατρικών στον κλάδο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων.
 • Σχεδιάζεται η διεύρυνση του leasing σε νέες δραστηριότητες, όπως το auto leasing και το operating leasing .
 • H Attica Ventures , διευρύνει τις ενδιαφέρουσες συμμετοχές της, συμμετέχοντας ήδη στην e - Global , στη Doppler και στη Mediterra (καταστήματα Mastiha Shop ).

Στη Γενική Συνέλευση, επίσης αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας, άρθρα 15 και 16, ώστε:

 • Να δύναται η Τράπεζα να πραγματοποιεί χρηματιστηριακές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων
 • Να παρέχει υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ( leasing ) εφόσον αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο, παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων κοινών ή με ανταλλάξιμες ομολογίες και την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές έπειτα από εκχώρηση του δικαιώματος από τη Γενική Συνέλευση.