Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Επιστολή Διοίκησης προς τους Εργαζομένους

Προς Το Προσωπικό της Τράπεζας Αττικής
Φίλοι εργαζόμενοι:

Θα θέλαμε με την επιστολή μας αυτή να σας ενημερώσουμε σχετικά με το Ασφαλιστικό Ζήτημα του προσωπικού της Τράπεζας. Πριν σας παρουσιάσουμε τις δύο επιλογές που η Διοίκηση της Τράπεζας έχει προτείνει στον ΣΥΤΑ είναι χρήσιμο να σας γνωρίσουμε τα εξής:

 1. Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΠ),στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του 2005 οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε τα αναλογιστικά ελλείμματα των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών αποχώρησης από την υπηρεσία.
 2. Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για το ασφαλιστικό των εργαζομένων στις Τράπεζες (Νέος Νόμος), η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να γίνει μέχρι τις 15/07/2005.
 3. Στην Τράπεζα υπάρχουν τρία προγράμματα καθορισμένων παροχών:
  α)(ΛΑΚ Ι) Σύμβαση Ομαδικής Ασφάλισης Καταβολής Συντάξεων στο Προσωπικό της Τράπεζας Αττικής, Αριθμός Συμβολαίου 264/7-31/12/1996
  β)(ΛΑΚ ΙΙ) Σύμβαση Ομαδικής Ασφάλισης Καταβολής Εφάπαξ ποσού στο Προσωπικό της Τράπεζας Αττικής (Αριθμός Συμβολαίου 2643/5- 31/12/1996)
  γ)(14 Μ) Το Άρθρο 28 παράγραφος 5 του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας Αττικής της 01/06/2004 προβλέπει ότι ".....εφόσον ο υπάλληλος αποχωρεί μετά την συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, καταβάλλεται από την Τράπεζα, αποζημίωση το ύψος της οποίας ανέρχεται στο δεκατετραπλάσιο του μέσου όρου των τριών τελευταίων μικτών μηνιαίων μισθών"
 4. Υπολογίζουμε τα αναλογιστικά ελλείμματα των προγραμμάτων αυτών με βάση τα ΔΠΧΠ και σε συνεργασία με τους Ορκωτούς Λογιστές. Το συνολικό ύψος των ελλειμμάτων είναι πάνω από 105 εκ. ευρώ.
 5. Με το έλλειμμα αυτό και δεδομένων των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας και του συνόλου του πιστοληπτικού της κινδύνου, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας υποχωρεί σε τέτοια επίπεδα που:
  α) Είναι αδύνατον να συνεχίσει το επιχειρησιακό της πρόγραμμα.
  β) Είναι βέβαιη η παρέμβαση της Τράπεζας, της Ελλάδος, με όσα μία τέτοια εξέλιξη μπορεί να συνεπάγεται (π.χ., ανάκληση αδείας).
 6. Καθώς σε παρόμοια κατάσταση βρέθηκαν και άλλες ελληνικές Τράπεζες, αλλά και για λόγους που σχετίζονται με την δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού με ίσες ευκαιρίες στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων στις Τράπεζες, η Βουλή ψήφισε τον Νέο Νόμο. Ο Νόμος αυτός δεν αλλάζει τις παροχές των συνταξιούχων και όσων προσελήφθησαν στην Τράπεζα πριν την 01/01/1993. Ο Νέος Νόμος μειώνει τις παροχές των εργαζομένων που προσελήφθησαν μετά την 01/01/1993 σταδιακά μέχρι του σημείου όπου εκείνοι που προσελήφθησαν μετά την 01/01/2005 έχουν παροχές ίσες με αυτές του ΙΚΑ (κύρια Σύνταξη) και ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ (επικουρική). Δηλαδή, στα επίπεδα που είναι σήμερα οι εργαζόμενοι των περισσοτέρων ιδιωτικών Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
 7. Το αναλογιστικό έλλειμμα της Τράπεζας με το καθεστώς του Νέου Νόμου δεν ξεπερνάει τα 40 εκ. ευρώ. Έτσι η υπαγωγή της Τράπεζας στο καθεστώς του Νέου Νόμου δεν εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της και δεν θέτει θέματα κεφαλαιακής επάρκειας.
 8. Προ αυτής της κατάστασης όπως και λόγω της προγραμματισμένης επικείμενης πώλησης του 38 % της Τράπεζας που σήμερα έμμεσα ελέγχει το Κράτος, δεν είναι εφικτή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να ληφθούν τα όποια μέτρα χαρακτηρίζεται από τα παραπάνω οκτώ σημεία. Γίνεται έτσι προφανές, ότι οι θέσεις που εκφράζονται με βάση την εμμονή στο παρελθόν δεν ενημερώνουν και ίσως αποπροσανατολίζουν τους εργαζόμενους από την εύρεση της όποιας λύσης.

Είναι επίσης προφανές ότι η Διοίκηση της Τράπεζας εξαναγκάζεται να λάβει μέτρα αν μη τι άλλο για την τήρηση της νομιμότητας . Η Διοίκηση επέλεξε να λάβει τα μέτρα αυτά σε συνεννόηση με τον ΣΥΤΑ. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η Διοίκηση πρότεινε δύο εναλλακτικές λύσεις στον ΣΥΤΑ . Οι λύσεις προχωρούν πολύ παραπέρα αναφορικά με τις εισφορές της Τράπεζας στο καθεστώς του Νέου Νόμου.

Προταθείσα Λύση Α

( i ). Υπαγωγή στο Νέο Νόμο (ΛΑΚ Ι) και συμπληρωματικά
( ii ). Δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης ορισμένων εισφορών όπου η Τράπεζα και οι εργαζόμενοι θα καταβάλουν τις ίδιες εισφορές που καταβάλουν και σήμερα, μείον τις εισφορές που θα καταβάλουν στο καθεστώς του Νέου Νόμου. Στο πλαίσιο αυτό το ΛΑΚ ΙΙ θα υπαχθεί στο ΤΕΑ που θα ιδρυθεί.

Προταθείσα Λύση Β

( i ). Διατήρηση του σημερινού καθεστώτος αναφορικά με το ΙΚΑ για την κύρια σύνταξη και το ΤΑΠΙΛΤΑΤ για την επικουρική σύνταξη, και συμπληρωματικά
( ii ) Μετατροπή του ΛΑΚ Ι και ΛΑΚ ΙΙ σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οιονεί ορισμένων παροχών με τους εξής περιορισμούς.
α. Οι εισφορές Τράπεζας και εργαζομένων παραμένουν στα σημερινά επίπεδα.
β. Η αρχική περιουσία του Ταμείου συνίσταται στα σημερινά διαθέσιμα του ΛΑΚ Ι και ΛΑΚ ΙΙ και σε ένα ποσό 27 εκατομμυρίων ευρώ, που η Τράπεζα θα καταβάλει σε 10 ετήσιες δόσεις.
( iii ). Η υποχρέωση της Τράπεζας εξαντλείται στην καταβολή του ως άνω ποσού 27 εκ. ευρώ και καταργείται κάθε άλλη εγγυητική ευθύνη.

Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν μόνο όσους έχουν ήδη προσληφθεί πριν την 30-06-2005. Όσοι προσληφθούν μετά την 30-06-2005 υπάγονται στο καθεστώς του ΙΚΑ (κύρια σύνταξη) και ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ (επικουρική).

Οι συγκεκριμένες προταθείσες λύσεις είχαν τεθεί υπ όψιν του ΣΥΤΑ σε συναντήσεις που είχε το Προεδρείο του τόσο με τον Πρόεδρο όσο κα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας. Το Προεδρείο του ΣΥΤΑ δεσμεύτηκε στην συνάντηση της Δευτέρας 11/07/2005 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να τοποθετηθεί επί των προτάσεων. Με έκπληξη η Διοίκηση διαπίστωσε ότι αντί για απάντηση ο ΣΥΤΑ προκήρυξε 48ωρη προειδοποιητική απεργία. Χωρίς να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε κριτική για την παραπάνω ενέργεια, έστω και την ύστατη στιγμή, καλούμε τον ΣΥΤΑ να συμμετάσχει σε εποικοδομητικές συζητήσεις για την εύρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης.

Τρύφων Κολλίντζας

Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Κουμπλής

Πρόεδρος

 

 

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα