Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Οικονομικά Στοιχεία Α΄ Τριμήνου 2005

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Οικονομικά Στοιχεία Α' τριμήνου 2005
Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

Από το α' τρίμηνο του 2005, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Τράπεζας Αττικής καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Όπως είναι γνωστό τα ΔΠΧΠ επιβάλλουν τη λογιστικοποίηση και αναλυτική γνωστοποίηση των αναλογιστικών ελλειμμάτων των ταμείων και ασφαλιστικών προγραμμάτων των εργαζομένων.

Η Διοίκηση της Τράπεζας επέλεξε την απεικόνιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους λογαριασμούς ασφαλιστικών καλύψεων του προσωπικού της, με βάση τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ). Για το α΄τρίμηνο 2005, το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών υπολογίστηκε σε 30,7 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια μειώνονται κατά 23 εκατ. ευρώ (30,7 μείον 7,7 εκατ. ευρώ αναβαλλόμενη φορολογία) ενώ τα αποτελέσματα α' τριμήνου επιβαρύνθηκαν με 240 χιλ. ευρώ.

Η επιλογή αυτή:

 • Διαφυλάσσει τα ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωπικού,
 • Δημιουργεί συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού με τις άλλες τράπεζες,
 • Διασφαλίζει τη διατήρηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας
 • Δημιουργεί τις συνθήκες για τη συνέχιση της ανάπτυξης της Τράπεζας και του Ομίλου της.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14/7/2005, διατυπώθηκε ομόθυμα η βούληση των μελών του για συνέχιση της ανάπτυξης της Τράπεζας σε περιβάλλον συνεργασίας και εργασιακής ειρήνης, στη βάση αμοιβαίας κατανόησης και παραχωρήσεων.

Εξέλιξη βασικών μεγεθών

Σε ενοποιημένη βάση:

 • Οι χορηγήσεις το α' τρίμηνο του 2005 διαμορφώθηκαν σε 1.813,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,9% σε σχέση με την 31/12/2004.
 • Οι υποχρεώσεις προς πελάτες (καταθέσεις και repos ) το α' τρίμηνο 2005 διαμορφώθηκαν σε 1.945,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,8% έναντι της 31/12/2004. Η μείωση οφείλεται στην πολιτική της Τράπεζας για αποτελεσματικότερη διαχείριση της ρευστότητας.

Όσον αφορά την Τράπεζα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο α' τρίμηνο του 2004:

 • Οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 1.761,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,1%.
 • Ιδιαίτερα η καταναλωτική πίστη αυξήθηκε κατά 48,4% και η στεγαστική πίστη κατά 48,9%.
 • Οι καταθέσεις και τα repos διαμορφώθηκαν σε 1.968 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 9,8%.

Αποτελέσματα  

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2004, σε ενοποιημένη βάση:

 • Οι καθαροί τόκοι αυξήθηκαν κατά 6,5%.
 • Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 4.067, 4 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 12,3%.
 • Τα καθαρά κέρδη (μετά από τους φόρους) διαμορφώθηκαν σε 2.804 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,9%.
 • Τα καθαρά κέρδη, μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 2.789,3 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,7%.

Όσον αφορά την Τράπεζα , σε σύγκριση με το αντίστοιχο α' τρίμηνο του 2004:

 • Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3.775, 9 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,2%.
 • Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 2.621,9 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 4%.

Εταιρείες Ομίλου.

Θετική ήταν η εξέλιξη των μεγεθών και των αποτελεσμάτων των θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, με βάση τα ΔΠΧΠ: :
 

 • Τα κέρδη της ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING διαμορφώθηκαν σε 157,6 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 97,1% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2004
 • Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ εμφανίζει κέρδη 14,7 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 74,8 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2004
 • Η νεοϊδρυθείσα ATTICA VENTURES εμφανίζει κέρδη 59,7 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας βρίσκονται σε φάση πλήρους αναδιάρθρωσης με στόχο την αποδοτικότερη κατανομή των κεφαλαίων και την αύξηση των συνεργιών. Συγκεκριμένα:

 • Ρευστοποιήθηκε η συμμετοχή στη χρηματιστηριακή εταιρεία «Κερδώος Ερμής», λόγω των ζημιών και των χαμηλών συνεργιών με την Τράπεζα.
 • Η Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου μετατρέπεται σε Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία θα ενταχθούν υπό τη διαχείριση της ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ.
 • Σχεδιάζεται η διεύρυνση του leasing σε νέες δραστηριότητες, όπως το auto leasing και το operating leasing καθώς και η ίδρυση νέων θυγατρικών στον κλάδο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων.
 • H Attica Ventures , διευρύνει τις ενδιαφέρουσες συμμετοχές της, συμμετέχοντας ήδη στην e - Global , στη Doppler και στη Mediterra (καταστήματα Mastiha Shop).

Προοπτικές της Τράπεζας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η στρατηγική της Διοίκησης της Τράπεζας για την αναπτυξιακή αναδιάρθρωση των λειτουργιών της, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού, παράλληλα με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων και την απόλυτη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου.

Στα πλαίσια αυτά:

 • Ενισχύθηκαν τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας με την έκδοση ομολογιακού δανείου ( Tier II ) ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Με την έκδοση αυτή η Τράπεζα Αττικής δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της.
 • Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση των εφαρμογών του GLOBUS, προωθείται η εγκατάσταση εφαρμογών e-banking, συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εφαρμογών CRM,
 • Ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα της Τράπεζας με την εφαρμογή πολιτικής για ολιστική διαφήμιση.
 • Επεκτείνεται το δίκτυο της Τράπεζας. Ήδη λειτουργεί το 60 ο κατάστημα της Τράπεζας στο Ν. Ψυχικό, επίκειται η λειτουργία καταστήματος στον Ασπρόπυργο, ενώ σχεδιάζεται η λειτουργία τριών νέων καταστημάτων εντός του 2005.
 • Λειτουργεί η Διεύθυνση Τραπεζοασφαλιστικών Υπηρεσιών για την προώθηση προϊόντων bancassurance.
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΠΧΠ *
   Α' 3Μ 2005  31/12/2004  Α' 3Μ 2004  Μεταβολές %
(ποσά σε εκατ. ευρώ)  (1) (2) (3) (1)/(2) (1)/(3) 
Καταθέσεις, Repos  1.945,7  2.065,8    -5,8%  
Σύνολο Χορηγήσεων 1.813,9 1.797,8   0,9%  
 - Καταναλωτική πίστη  229,6  209,7  154,7  9,4%  48,4%
 - Στεγαστική πίστη  196,6  180,6  132,0  8,8%  48,9%
           
Ενοποιημένα κέρδη (προ φόρων) 4,07    4,64     -12,3%
Ενοποιημένα κέρδη (μετά φόρων)  2,80    2,98    -5,9%
Ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων
και δικαιωμάτων μειοψηφίας
 2,79    3,06    -8,7%

( * ) Για λόγους σύγκρισης τα μεγέθη του προηγούμενου έτους είναι αναμορφωμένα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα