Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας Αττικής Α.Ε.

26 Αυγούστου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της Τράπεζας,
Ακαδημίας 54 Αθήνα, ισόγειο, αίθουσα Βικέλα

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές, καθώς και τα άρθρα 40 επ. και 47 επ. του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από αίτημα μετόχων της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 επ. του Κ.Ν. 2190/20 και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης Αυγούστου 2005, καλούνται οι κκ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Αυγούστου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην Αθήνα στα γραφεία της Τράπεζας στην οδό Ακαδημίας 54, ισόγειο, αίθουσα Βικέλα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Λύση - Καταγγελία συμβάσεως ομαδικής ασφάλισης καταβολής συντάξεων στο προσωπικό της Τράπεζας Αττικής Α.Ε., του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (Σ.Υ.Τ.Α.) και της Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΄΄Η ΕΘΝΙΚΗ΄΄ (Αριθμός Συμβολαίου 2642/7) και του οικείου Κανονισμού ΄΄Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίου Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών ΄΄- υπαγωγή αυτού στις διατάξεις του Ν. 3371/2005 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/ 14-07-2005).
  2. Επικύρωση τυχόν συμφωνιών της Διοίκησης της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. με τον Σύλλογο Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (Σ.Υ.Τ.Α.) σχετικών με ζητήματα ασφάλισης προσωπικού σε σχέση με την ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029/2002, άρθρο 7 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/11-07-2002):
    Εναλλακτικές προτάσεις της Διοίκησης για διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων.
  3. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων
  4. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ.

Για να λάβουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κκ. μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν:

Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλ. έως και τις 19 Αυγούστου 2005) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 1 ος όροφος, Αθήνα, ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).

Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλ. έως και τις 19 Αυγούστου 2005) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 1 ος όροφος, Αθήνα, ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).

Γ. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους (φυσικούς τίτλους ή αποθετήρια) πρέπει να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλ. έως και τις 19 Αυγούστου 2005) στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 1 ος όροφος, Αθήνα, ή στα Καταστήματα της Τράπεζας), ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλως σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, οπότε πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν στην Τράπεζα τη σχετική απόδειξη κατάθεσης μετοχών που θα εκδοθεί. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά μας, οπότε αρκεί να μνημονευτεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που οι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Αθήνα, 4 η Αυγούστου 2005

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΠΛΗΣ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα