Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019

Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

- Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018 και Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Έτους 2018.
- Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων έτους 2018.

 

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2019.
- Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου έτους 2019.

 

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
- Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου έτους 2019.

 

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2019.
- Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Εννεαμήνου έτους 2019.

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.


ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, ανακοινώνει τα εξής.
Η Attica Bank έχει υλοποιήσει τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της, μεταβίβασε δε σε εταιρεία συμφερόντων επενδυτή που επελέγη ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό ένα εκ των ομολόγων που προέκυψε από την τιτλοποίηση αυτή (Artemis Project). Η διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου έχει ανατεθεί στην εταιρεία του ν.4354/2015 με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», στην οποία η Τράπεζα κατέχει το 20% του μετοχικού κεφαλαίου.
H Attica Bank και η Διοίκησή της δεν έχουν ζητήσει τις υπηρεσίες οιουδήποτε συμβούλου και δεν υπεισέρχονται σε σχέσεις που αφορούν τους λοιπούς ομολογιούχους ή μετόχους της εταιρείας που έχει τη διαχείριση με τρίτα πρόσωπα (επενδυτές), σχέσεις οι οποίες τίθενται και υπό τις επιταγές του νομοκανονιστικού πλαισίου.
Η Attica Bank ασκεί και θα συνεχίσει να ασκεί όλα τα ίδια δικαιώματα της, νόμιμα και συμβατικά, ως ομολογιούχος και μέτοχος του διαχειριστή, όπως προβλέπεται στις επιμέρους συμφωνίες της τιτλοποίησης και το νόμο, για την προστασία των συμφερόντων της.

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα