Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Προς Το Προσωπικό της Τράπεζας Αττικής
Φίλοι εργαζόμενοι:

Θα θέλαμε με την επιστολή μας αυτή να σας ενημερώσουμε σχετικά με το Ασφαλιστικό Ζήτημα του προσωπικού της Τράπεζας. Πριν σας παρουσιάσουμε τις δύο επιλογές που η Διοίκηση της Τράπεζας έχει προτείνει στον ΣΥΤΑ είναι χρήσιμο να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Περισσότερα...

"Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι αναβάλλεται μέχρι 15.7.2005, η προγραμματισμένη για την 30.6.2005 δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από την 17/ 336/ 21.4.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη για την εξέταση της αποτύπωσης στις οικονομικές της καταστάσεις, για το α' τρίμηνο του 2005, του αποτελέσματος υπαγωγής του προσωπικού της στις ρυθμίσεις του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)".

Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12 ης Μαΐου 2005, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 09 Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 :00 στην Αθήνα στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ της Αίγλης Ζαππείου.

Περισσότερα...

Η Τράπεζα Αττικής, σε συνέχεια της από 14 Φεβρουαρίου 2005 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η πώληση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Χρηματιστηριακής "Αττικής Κερδώος Ερμής Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ" προς την EFG Eurobank - Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ..

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Η Τράπεζα Αττικής, στα πλαίσια της ενημέρωσης των πελατών της, των μετόχων της και των επενδυτών, εκδίδει δελτίο με τη "Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων ".

Το δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στη δικτυακή διεύθυνση της Τράπεζας www.bankofattica.gr, βασίζεται σε αναλύσεις και πληροφορίες που προέρχονται από έγκυρους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και αναλυτές.

Η έκδοση του δελτίου θα γίνεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα περιλαμβάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές καθώς και για τις εξελίξεις στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία.

Ο σκοπός του δελτίου είναι ενημερωτικός και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογούν τις παρεχόμενες πληροφορίες.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα