Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Νέα Επιτόκια Χορηγήσεων & Καταθέσεων

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει τα νέα της επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων. Τα επιτόκια χορηγήσεων μειώνονται από 0,15% έως 0,75%, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων μειώνονται κατά 0,25%, εκτός των Προθεσμιακών Καταθέσεων και των καταθετικών προϊόντων Early Profit, Monthly Profit τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα. Επίσης, τα επιτόκια του καταθετικού προϊόντος Multi Profit παραμένουν αμετάβλητα.

Τα επιτόκια που ισχύουν από 17/06/2003 είναι τα εξής:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Ελάχιστο Επιτόκιο Μακροπροθέσμων Δανείων (Ε.Ε.Δ): 6,25%
Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων (Π.Ε.Β.Χ): 6,35%
Ελάχιστο Επιτόκιο Χορηγήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης: 8,35%
Στεγαστικά Δάνεια
- Σταθερό α' έτος : 3,50%
- Κυμαινόμενο: 5,50%
- Σταθερό για 3 χρόνια: 5,25%
Δάνεια Επαγγελματικής Στέγης: 6,25%
Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης: 8,75%
AUTO (αγορά αυτοκινήτου): 8,25%
Προσωπικά Δάνεια σε υπαλλήλους και συνταξιούχους Δημοσίου που τηρούν λογαριασμό μισθοδοσίας: 8,75%
ΤΕΧΝΟΔΑΝΕΙΟ: 7,75% (για μέλη ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ)
Προσωπικό Δάνειο σταθερών δόσεων (01210): 11,25%
Express Προσωπικό Δάνειο (01211): 12,25%
Ελεύθερο Ανοικτό Δάνειο (00710): 11,25%
Express Ανοικτό Δάνειο (01721): 12,25%
ATTICA 2003: 7,50% σταθερό για 6 μήνες.
ATTICA CARD VISA (CLASSIC και GOLD) : 15,25%
ATTICA CARD ELECTRON VISA: 15,25%
MILITARY CLUB VISA :15,25%
TECHNOCARD VISA (CLASSIC και GOLD) : 9,00% (για μέλη ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ)
Σημ. Τα επιτόκια των Ανοικτών Δανείων ισχύουν από 27/06/2003 και των Καρτών από 12/07/2003.
(- Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με Εισφορά Ν. 128/75)

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Ταμιευτήριο, κλιμακούμενο επιτόκιο:
Από 0,01 έως 300 € 0,25%
Από 300,01 έως 5.000 € 1,25%
Από 5.000,01 έως 50.000 € 1,50%
Από 50.000,01 έως 100.000 € 1,75%
Από 100.000 € και άνω 2,25%
Το επιτόκιο εφαρμόζεται για όλο το ποσό
Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (ΒΕΤ) : 1,50%
Προνομιακός Τρεχούμενος Αυξημένου Επιτοκίου:
- Για κατάθεση με μέσο υπόλοιπο 5.000€, επιτόκιο 1,25%
- Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από 5.000,01 έως 50.000€, επιτόκιο 1,75%
- Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από 50.000,01 έως 100.000€, επιτόκιο 2,25%
- Για το τμήμα μέσου υπολοίπου άνω των 100.000€, επιτόκιο 3,00%
Τρεχούμενος: 0,50%
Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου: έως 2,40%
Προθεσμίας: έως 2,70% διαπραγματεύσιμο
EARLY PROFIT, προθεσμίας με προκαταβολή τόκων έως 2,60%
MONTHLY PROFIT, προθεσμίας με μηνιαία καταβολή τόκων έως 2,60%
MULTI PROFIT, συνδυασμός 2μηνης και 6μηνης έως 24μηνης προθεσμιακής κατάθεσης με αποδόσεις έως 5,00% και 2,80% αντίστοιχα
CHOICE PROFIT, συνδυασμός προθεσμιακής κατάθεσης και αμοιβαίων κεφαλαίων, με απόδοση προθεσμίας έως 11%
REPOS: διαπραγματεύσιμο

Αναζήτηση στα Νέα