Νέο Ανοιχτό Καταναλωτικό Δάνειο - Attica Smart

Η Attica Bank, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης τραπεζικών λύσεων, προσφέρει σε Ιδιώτες και Ελεύθερους Επαγγελματίες ένα νέο δανειακό προϊόν ανακυκλούμενης πίστωσης με προσημείωση ακινήτου, με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Το Νέο Ανοιχτό Καταναλωτικό Δάνειο "Attica Smart" προσφέρεται με:

  • Ανταγωνιστικό επιτόκιο βασιζόμενο στο Euribor μηνός, πλέον περιθωρίου 2,75 μονάδες (πλέον εισφορών Ν128/75)
  • Υψηλό πόσό χρηματοδότησης, που ξεκινά από €30.000
  • Σκοπός του δανείου είναι η κάλυψη κάθε είδους ανάγκης όπως:
  • Κάλυψη εκτάκτων αναγκών
  • Χρηματοδότηση επενδυτικών /επαγγελματικών κινήσεων
  • Επενδύσεις σε ακίνητα
  • Χρηματοδότηση σπουδών, διακοπών κ.α.
  • Συγκέντρωση οφειλών άλλων Τραπεζών

Το δάνειο Attica Smart , σας προσφέρει τη δυνατότητα να καταβάλετε κάθε τρίμηνο τη δόση που επιθυμείτε, με ελάχιστο απαιτητό ποσό μόνο τους αναλογούντες τόκους.

Επίσης μπορείτε να ξαναχρησιμοποιείτε το ποσό που έχετε αποπληρώσει.

Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά υπόλοιπα του λογαριασμού εκτοκίζονται και ο λογαριασμός λειτουργεί ως καταθετικός.

Αναλυτική ενημέρωση για το Attica Smart παρέχεται από όλα τα καταστήματα της Attica Bank, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 801-11-00008 και 210 – 3669000.