Μείωση Επιτοκίων Στεγαστικών Δανείων από την Τράπεζα Αττικής

Έως και 0,60% μείωσε τόσο τα σταθερά, όσο και τα κυμαινόμενα (με βάση το επιτόκιο της ΕΚΤ ή το Euribor) επιτόκια των στεγαστικών της δανείων η Τράπεζα Αττικής.

Συγκεκριμένα, τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Σταθερό επιτόκιο για:

 • 1 έτος: 3,20%
 • 3 έτη: Από 4,20%
 • 5 έτη: Από 4,70%
 • 10 έτη: Από 5,10%
 • 15 έτη: Από 5,20%

Για τα μέλη ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ και ΤΣΑΥ, τα παραπάνω επιτόκια μειώνονται κατά 0,25% εκτός του σταθερού επιτοκίου για το πρώτο έτος.

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ EURIBOR

 • Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το EURIBOR μηνιαίας διάρκειας
 • Για δάνεια έως € 100.000, επιτόκιο EURIBOR + Spread από 2,20%
 • Για δάνεια άνω των € 100.000, επιτόκιο EURIBOR + Spread από 1,50%

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Ε.Κ.Τ.)

 • Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το επιτόκιο «Για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 • Για δάνεια έως € 100.000, επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. + Spread από 2,20%
 • Για δάνεια άνω των €100.000 και μέχρι €euro;200.000, επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. + Spread από 1,70%
 • Για δάνεια άνω των €200.000, επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. + Spread από 1,50%.

ATTICA ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΓΗ

Προστασία από αύξηση του επιτοκίου της ΕΚΤ έως και 2%.

Επιτόκια για ποσό δανείου ως 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου
Διάρκεια προστασίας  Επιτόκιο
15 έτη  Επιτόκιο ΕΚΤ + Spread από 2,10%
20 έτη  Επιτόκιο ΕΚΤ + Spread από 2,25%
Επιτόκια για ποσό δανείου μεγαλύτερου του 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου
Διάρκεια προστασίας  Επιτόκιο
15 έτη  Επιτόκιο ΕΚΤ + Spread από 2,25%
20 έτη  Επιτόκιο ΕΚΤ + Spread από 2,40%

Σημειώνουμε ότι το επιτόκιο για το πρώτο έτος είναι σταθερό 3,20% (αρχική περίοδος χαμηλής εκκίνησης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Στεγαστικής Πίστης της Tράπεζας, βλέπε www.atticabank.gr.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.