Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Σε συνέχεια της από 30.12.2021 ανακοίνωσής της, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατόπιν των σχετικών γνωστοποιήσεων της εταιρείας Rinoa LTD και του κ.  Christian Udo Schoening, περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (α) του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι με την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας και κατά την 23.12.2021, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Rinoa LTD, στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 9,87%, το οποίο αντιστοιχεί σε 120.861.838 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.224.229.445, ενώ επίσης ασκεί έμμεσο έλεγχο σε ποσοστό 14,70%, το οποίο αντιστοιχεί σε 179.930.027 δικαιώματα ψήφου (κατοχής του ΤΜΕΔΕ), ήτοι συνολικά ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 24,57%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, το οποίο αντιστοιχεί σε 300.791.865 δικαιώματα ψήφου επί του άνω συνόλου, η δε Rinoa LTD ελέγχεται έμμεσα μέσω αλυσίδας από τον κ. Christian Udo Schoening κατά τις διατάξεις του ν. 3556/2007.
Πριν την ολοκλήρωση της αύξησης η ελεγχόμενη από τον ανωτέρω εταιρεία Rinoa LTD δεν κατείχε δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών.
Με την ίδια ως άνω γνωστοποίηση παρέχεται η πληροφορία ότι η εταιρεία Rinoa LTD (με την τελευταία να ενεργεί ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Solutions A.Ε.) και το ΤΜΕΔΕ, και αναφορικά με τη δεσμευτική συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής σχετικά με την επένδυση των άνω (ως και του Τ.Χ.Σ.) στην Τράπεζα στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σκοπεύουν στο στάδιο αυτό να ενασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν ως μέτοχοι της Τράπεζας σε μία κοινά αποδεκτή βάση και με κοινή αντίληψη.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Μέσω της υπηρεσίας Attica e-Banking έχετε την δυνατότητα να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας με τη χρήση των κωδικών taxisnet, εύκολα και με ασφάλεια. H διαδικασία πραγματοποιείται online μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα Attica Bank και χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.


Τα στοιχεία που μπορείτε να επικαιροποιήσετε αφορούν στις εξής κατηγορίες:

  • Tαυτότητα (Ελληνικό Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας)
  • Εισόδημα (ΑΦΜ & εισοδήματα)
  • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό-κινητό, email)
  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας (επάγγελμα, διεύθυνση εργασίας)


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (gov.gr).

 

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα εδώ

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016, οι οποίες αφορούν το εννεάμηνο του 2021, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ενότητα «Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/ Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/ 2021»):

https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/periodical-financial-data?folder=2021

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αναζήτηση στα Νέα