Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank

H Attica Bank με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης συνεχίζει τις υποστηρικτικές δράσεις της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από την πανδημία αλλά και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με Δωρεά ενός ασθενοφόρου οχήματος στο ΕΚΑΒ.

Η παραλαβή του ασθενοφόρου πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 10 το πρωί στους χώρους του ΕΚΑΒ, παρουσία του Προέδρου της Attica Bank κ. K. Μητρόπουλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Attica Bank κ. Θ. Πανταλάκη, του Προέδρου ΕΚΑΒ κ. Ν. Παπαευσταθίου, του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών ΕΚΑΒ, κ. Δ. Πύρρου και του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Mercedes-Benz Hellas κ. Ι. Καλλίγερου.

 

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

 

H Attica Bank ανακοινώνει ότι η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου Έτους 2020 καθώς και η δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2020 της Τράπεζας δεν θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2020, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί, αλλά στις 22 Ιουνίου 2020.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι, κατόπιν του από 04-06-2020 γραπτού αιτήματος προς τον Πρόεδρο της κατά την 04-06-2020 συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, του μετόχου με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», ο οποίος  παρέστη στη συνέλευση εκπροσωπώντας 152.213.824 μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε 33% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ανεβλήθη, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 του ν.4548/2018, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την 24η Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και θα διενεργηθεί με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, στην εξ αναβολής συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.  με ημερομηνία καταγραφής την 30-05-2020, ήτοι την ημερομηνία καταγραφής της σημερινής συνέλευσης.

Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας όλων των μετόχων και για τη διαδικασία συμμετοχής, παρακολούθησης και ψήφου αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στην εξ αναβολής συνέλευση, εφαρμόζονται εκ νέου οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις  για τη διενέργειά της από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 05-05-2020 δημοσιευμένη Πρόσκληση της Γ.Σ.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίαση του της 27.05.2020 αποφάσισε, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας και με βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για τους μετόχους της, την αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας στη θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων» (η «Εταιρεία») με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών αυτής στο συνδεδεμένο με την Τράπεζα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων», έναντι προσφερόμενου τιμήματος συνολικού ύψους σήμερα € 1,2 εκ (€535 χιλ. + τρέχοντα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα).


Η ανωτέρω συναλλαγή θα υλοποιηθεί μετά την έγκριση της συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και την πάροδο των προθεσμιών ή τη λήψη των αδειών που τυχόν ζητηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του ν.4548/2018. Το κέρδος από την συναλλαγή αυτή που θα απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου της Attica Bank κατά το α’ εξάμηνο του 2020 ανέρχεται σε κατά εκτίμηση ποσό € 700χιλ..


Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα