Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι ύστερα από κοινό γραπτό αίτημα των μετόχων του ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 66,888% και το 11,773% αντίστοιχα του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ανεβλήθη η λήψη αποφάσεων επί των υπ’ αριθμ. 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16,17 και 18 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 27ης Ιουνίου 2018, των οποίων η συζήτηση και λήψη αποφάσεων είχε διακοπεί για σήμερα 18 Ιουλίου 2018, για την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, ώρα 10:00 στον ίδιο με σήμερα τόπο, αίθουσα Βικέλα της Attica Bank, Ακαδημίας 54, Αθήνα κατ’ άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Για τη μετ’ αναβολή συνεδρίαση και σύμφωνα με τον άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920 δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης και σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. με ημερομηνία καταγραφής την 21/07/2018, ήτοι την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο μέχρι την 22/07/2018, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920

 

 

ATTICA BANK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενημέρωση της ATTICA BANK για τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών

Με την έναρξη ισχύος του Νόμου 4537/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), εκσυγχρονίστηκε το υφιστάμενο θεσμικό  πλαίσιο για τη διενέργεια πληρωμών.

Με τις διατάξεις του Ν. 4537/2018 καλύπτονται οι στις εξής υπηρεσίες πληρωμών:

 • Καταθέσεις και αναλήψεις από και σε τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών αντίστοιχα,
 • Μεταφορές πίστωσης,
 • Άμεσες χρεώσεις,
 • Συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες),
 • Εμβάσματα,
 • Εντολές εκκίνησης πληρωμών,
 • Πληροφορίες κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών.

Με τις παραπάνω διατάξεις του Ν. 4537/2018 ενισχύεται η διαφάνεια των όρων παροχής υπηρεσιών πληρωμών με τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όσων χρησιμοποιούν ή παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες ρυθμίζουν μεταξύ άλλων:

 • το περιεχόμενο της πληροφόρησης προς τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών,
 • τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης μιας πράξης πληρωμής,
 • τα δικαιώματα σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης λογαριασμού πληρωμών,
 • την ημερομηνία διαθεσιμότητας ή/και έναρξης της τοκοφορίας σε περίπτωση πίστωσης λογαριασμού,
 • τους όρους ασφαλούς διενέργειας ηλεκτρονικών πράξεων πληρωμών.

Η Attica Bank έχει τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που ενσωματώνουν τη σύμβαση πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, εναρμονίζοντας αυτούς με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Για την αποδοχή των νέων Γενικών Όρων Συναλλαγών οι πελάτες μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Attica Bank. Σε περίπτωση μη έγγραφης δήλωσης αποδοχής των νέων Γενικών Όρων Συναλλαγών μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας ενημέρωσης, θα θεωρηθεί ότι οι πελάτες έχουν αποδεχθεί τους νέους όρους.

Για να δείτε τους νέους Γενικούς Όρους Συναλλαγών πατήστε εδώ.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα