Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού,  σε συνέχεια της λήψης σχετικής απόφασης από το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίαση του της 27-05-2020 σε συνδυασμό με τη λήψη σχετικής έγκρισης από την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24-06-2020, και κατόπιν των κατά νόμο δημοσιεύσεων των άνω αποφάσεων στο ΓΕΜΗ,  ολοκληρώθηκε σήμερα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  η αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας στη θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων»,  με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της  στο  Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 1.180.528,33 ευρώ. Το κέρδος από την συναλλαγή αυτή που θα απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου της Attica Bank κατά το β’ εξάμηνο του 2020 ανέρχεται σε ποσό 680.528,33 ευρώ.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία

Μετά από ενημέρωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι, από την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 στα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank, δε θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες συναλλαγές:

 

Aναλήψεις μετρητών έως €400. Η ανάληψη μέχρι του ποσού αυτού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ. Βρείτε το δίκτυο ATM της Attica Bank  ΕΔΩ

Καταθέσεις μετρητών έως €1.000. Οι καταθέσεις μέχρι του ποσού αυτού θα πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας. Βρείτε το δίκτυο ATM της Attica Bank ΕΔΩ

Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λ.π.) εξοφλούνται μέσω internet/mobile banking. Δεν θα δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών των συναλλαγών με χρήση μετρητών στο ταμείο.

- Συνδεθείτε στο attica e-banking από τον υπολογιστή ή το tablet σας ΕΔΩ

- Kατεβάστε την εφαρμογή Attica Mobile ΕΔΩ

Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων) πραγματοποιείται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ. Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα πραγματοποιούνται στο Δίκτυο Καταστημάτων.

 

Προκειμένου να συμβάλουμε όλοι στην πρόληψη και την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, για συναλλαγές που γίνονται εντός των καταστημάτων της Attica Bank, σας παρακαλούμε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Στον προθάλαμο ασφαλείας, να εισέρχεται μόνο ένα (1) άτομο κάθε φορά
  2. Ακολουθείστε τις οδηγίες ασφαλείας που δίδονται κατά την είσοδό σας στο κατάστημα.
  3. Τηρείστε τις οι σωστές αποστάσεις ασφαλείας
  4. Εντός του καταστήματος είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας για το προσωπικό και τους πελάτες

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Δείτε τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας 

 

 

 Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016, οι οποίες αφορούν το α’ εξάμηνο του 2020, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ενότητα «Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/ Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/ 2020»):

https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/periodical-financial-data?folder=2020

 

ATTICA BANK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H Attica Bank ανακοινώνει ότι η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Έτους 2020 καθώς και η δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2020 της Τράπεζας δεν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2020, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί, αλλά στις 31 Ιουλίου 2020.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου 23, (Τ.Κ. 106 72) (στο εξής «Τράπεζα») ανέθεσε την διαχείριση απαιτήσεών της από μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή/και πιστώσεις καταναλωτικής, στεγαστικής ή επιχειρηματικής πίστεως στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Παραδείσου αρ. 16, με ΑΦΜ 800858891 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 143190101000, εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής «Διαχειρίστρια») και έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχειρίσεως απαιτήσεων του Ν. 4354/2015.

Κατ’ ακολουθίαν, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικώς είναι οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, ενεχυρούχοι ή υποθηκικοί οφειλέτες, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω και εν γένει πρόσωπα που αναφέρονται κατά οποιονδήποτε τρόπο στους σχετικούς φακέλους που αφορούν τις σχετικές οφειλές καθώς και τους αντικλήτους ή πληρεξουσίους αυτών, δικηγόρους τους ή μη, δικαστικούς επιμελητές καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με τις ως άνω απαιτήσεις, κατά του οποίου είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα της Τραπέζης για είσπραξη των απαιτήσεών της (π.χ. τρίτου στα χέρια του οποίου είναι δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά του οποίου είναι δυνατόν να επιβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίρου νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπροσώπου κλπ. ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα διαβιβασθούν για το σκοπό της διαχείρισής τους, κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015, στην Διαχειρίστρια και θα τύχουν επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό και για τον σκοπό της διαχείρισης των ανωτέρω απαιτήσεων η Διαχειρίστρια δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ενημερώσεως οφειλετών του Ν. 3758/2009, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης και εναντίωσης για τον σκοπό της διαβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων στην Διαχειρίστρια, επικοινωνώντας, με την Τράπεζα  εγγράφως  είτε στην Διεύθυνση: ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Γραφείο DPO,  Ομήρου 23, ΤΚ 10672 Αθήνα, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας (email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας.

Κατά τα λοιπά, για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των εκ του νόμου δικαιωμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στη δημοσιευμένη ενημέρωση της Τράπεζας, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr.

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα