Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Τράπεζα Αττικής συμπληρώνει φέτος 80 χρόνια από την ίδρυσή της.

Στα πλαίσια της εξελικτικής της πορείας, θα εγκαινιάσει τα νέα γραφεία της Περιφερειακής της Διεύθυνσης Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2005 και ώρα 13.00.

Στα εγκαίνια θα παραβρεθεί ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αδάμ Ρεγκούζας.

Γραφείο Τύπου

Ένα νέο δάνειο, το "ATTICA ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ", δημιούργησε και προσφέρει η Τράπεζα Αττικής.

Το δάνειο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μονοκατοικιών αλλά και σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πολυκατοικιών, μεμονωμένα ή και ως σύνολο και αφορά στη χρηματοδότηση:

α) κάλυψης του κόστους εγκατάστασης του εξοπλισμού και της σύνδεσης φυσικού αερίου με τον πάροχο,

β) αγοράς οικιακών συσκευών αερίου

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του δανείου είναι:

  • Ποσό χορήγησης, έως €15.000
  • Επιτόκιο 7,50% *
  • Διάρκεια δανείου 6 - 60 μήνες
  • Περίοδος Χάριτος: 2 μήνες
  • Πρώτη δόση μετά από 3 μήνες

Αναλυτική ενημέρωση για το δάνειο παρέχεται από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Αττικής, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 801 - 11 - 00008.

* ΣΕΠΕ: 8,87%, για ποσό δανείου €15.000 και εξόφληση σε 60 μήνες

26 Αυγούστου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της Τράπεζας,
Ακαδημίας 54 Αθήνα, ισόγειο, αίθουσα Βικέλα

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές, καθώς και τα άρθρα 40 επ. και 47 επ. του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από αίτημα μετόχων της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 επ. του Κ.Ν. 2190/20 και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης Αυγούστου 2005, καλούνται οι κκ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Αυγούστου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην Αθήνα στα γραφεία της Τράπεζας στην οδό Ακαδημίας 54, ισόγειο, αίθουσα Βικέλα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Ο Όμιλος της Τράπεζας Αττικής ανακοινώνει ότι προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τον όμιλο εταιριών Generali για την διάθεση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων του εν λόγω ομίλου μέσω του Δικτύου της Τράπεζας Αττικής. Η συμφωνία αυτή αποβλέπει στην διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων που διαθέτει η τράπεζα προς τους πελάτες της. Είναι επίσης σύμφωνη με την ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων από το δίκτυο που αποτελεί πολιτική της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την εταιρία BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την οποία οι πελάτες της Τράπεζας αποκτούν την δυνατότητα διενέργειας χρηματιστηριακών πράξεων από όλο το Δίκτυο των καταστημάτων της μέσω της BETA. Η κίνηση αυτή αποβλέπει στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που προσφέρει η Τράπεζα Αττικής προς τους πελάτες της.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Οικονομικά Στοιχεία Α' τριμήνου 2005
Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

Από το α' τρίμηνο του 2005, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Τράπεζας Αττικής καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Όπως είναι γνωστό τα ΔΠΧΠ επιβάλλουν τη λογιστικοποίηση και αναλυτική γνωστοποίηση των αναλογιστικών ελλειμμάτων των ταμείων και ασφαλιστικών προγραμμάτων των εργαζομένων.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα