Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη τραπεζική

Βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο banking

Η Attica Bank ευθυγραμμίζει πλήρως τη νέα στρατηγική της με τις αρχές και τους στόχους του sustainable banking αποκτώντας σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό με ιδιαίτερη έμφαση:
  • στη θέσπιση περιβαλλοντικών κριτηρίων έγκρισης (underwriting) στις διαδικασίες πιστοδοτήσεων
  • σε υψηλά ποσοστά περιβαλλοντικών πιστοδοτήσεων σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις
  • στην κινητοποίηση των πελατών μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών έργων και έργων οικολογικής συνείδησης όχι μόνο στα δανειακά χαρτοφυλάκια της Τράπεζας αλλά και σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της
  • στην καταγραφή και παρακολούθηση των θετικών ή αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας της
  • στη δημιουργία της κατάλληλης οργάνωσης που θα υποστηρίξει το όλο εγχείρημα