Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη τραπεζική

Βιώσιμος Επιχειρηματικός Δανεισμός

Οι υπηρεσίες επιχειρηματικής τραπεζικής παραμένουν ο βασικός τροφοδότης της πραγματικής οικονομίας καθώς και η κύρια πηγή εσόδων για την Attica Bank. Για την προώθηση της φιλικότητας προς το περιβάλλον στρατηγικής της η Attica Bank ενισχύει:
  • την χρηματοδότηση των κλάδων που παρουσιάζονται ως επενδυτικές ευκαιρίες από πλευράς βιώσιμης ανάπτυξης όπως ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο ΑΠΕ, εταιρείες ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, ενεργειακή αποδοτικότητα
  • την χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν εντάξει ουσιαστικά στην εταιρική κοινωνική ευθύνη τους την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  • την προσεκτική και κλιμακούμενη αποδέσμευση από τη χρηματοδότηση εταιρειών με ενεργοβόρες δραστηριότητες
  • την καθιέρωση ενός πράσινου δείκτη (π.χ. που θα αφορά στη δέσμευση του δανειολήπτη στη βιωσιμότητα) ο οποίος θα διαμορφώνει το προσφερόμενο επιτόκιο. Με αυτό τον τρόπο τα δάνεια που συνδέονται με τη βιωσιμότητα θα παρέχουν οικονομικό κίνητρο στις επιχειρήσεις