Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Επενδυτικά Προϊόντα

Σας στηρίζουμε στις επενδύσεις σας

Επενδυτικά Προϊόντα

Πραγματοποιήστε τις χρηματιστηριακές συναλλαγές με την Attica Bank.

Πραγματοποιήστε τις χρηματιστηριακές συναλλαγές με την Attica Bank.

  • Αγορές και πωλήσεις Μετοχών, για εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α.Α.
  • Οι εντολές δίνονται στα καταστήματα και εκτελούνται online μέσω των συνεργαζόμενων Χρηματιστηριακών Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Αγορές και πωλήσεις Ομολόγων και Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στη δευτερογενή αγορά σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές
  • Θεματοφυλακή χρεογράφων
  • Είσπραξη μερισμάτων και τοκομεριδίων
  • Εγγραφή για τη συμμετοχή μέσω δημόσιας προσφοράς μετοχών και ομολόγων εταιρειών