Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Επενδυτικά Προϊόντα

Σας στηρίζουμε στις επενδύσεις σας

Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α)

Για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση στη 2γενή αγορά.

Η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.), είναι ένας πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης και χαρακτηρίζεται ως "μη οργανωμενη".

Η ΕΝ.Α., απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μικρού και μεσαίου μεγέθους σύγχρονες αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση στη 2γενή αγορά (Χρηματιστήριο).

Απευθύνεται επίσης, σε επενδυτές που αναζητούν εναλλακτικές μορφές επένδυσης για πιθανές υψηλές αποδόσεις, καθώς και σε εταιρίες που θέλουν να προετοιμαστούν για τη μεταφορά τους στην οργανωμένη αγορά μέσω της βαθμιαίας αύξησης της διασποράς και εμπορευσιμότητας των μετοχών τους.

Η Attica Bank, πρωτοπορεί στη στήριξη του θεσμού της Εναλλακτικής Αγοράς και έχει λάβει ήδη την άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λειτουργία της ως "Συμβούλου - Αναδόχου Εναλλακτικής Αγοράς".

Δημοφιλή για Ιδιώτες