Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Επενδυτικά Προϊόντα

Σας στηρίζουμε στις επενδύσεις σας

Αμοιβαία Κεφάλαια

Απολαύστε υψηλές αποδόσεις καλύπτοντας τις επενδυτικές σας ανάγκες.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) της Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., προσφέρουν ποικιλία εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών που ικανοποιούν τις σύγχρονες επενδυτικές σας ανάγκες.

Επιλέξτε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που σας ταιριάζει και εξασφαλίστε την ασφάλεια και αξιοπιστία της επαγγελματικής διαχείρισης, την ρευστότητα, την δυναμική τοποθέτηση των κεφαλαίων σας με την απαραίτητη διασπορά κινδύνου.

Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό

 • Απευθύνεται:
  Σε επενδυτές με μέσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και σχετικά συντηρητική διάθεση, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευέλικτο και μεγάλης διασποράς χαρτοφυλάκιο, προσδοκώντας ικανοποιητικές αποδόσεις, αναλαμβάνοντας μέτριο κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.
 • Επενδυτικός Σκοπός:
  Επενδυτικό σκοπό του ΟΣΕΚΑ αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων με ανάληψη του ελάχιστου δυνατού επενδυτικού κινδύνου, μέσω της κατανομής του σε ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων της παγκόσμιας αγοράς. Για την επίτευξη επενδυτικού σκοπού, ο ΟΣΕΚΑ τοποθετείται με βάση την αριστοποίηση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης μέσω ποσοτικής ανάλυσης και εφαρμογής ποσοτικών μοντέλων διαχείρισης σύμφωνα με την σύγχρονη θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
 • Επενδυτική Πολιτική
  Η διαμόρφωση ενός ισορροπημένου χαρτοφυλάκιού ευρείας διασποράς σε ΟΣΕΚΑ της Ευρωζώνης ή και σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα και μέσα χρηματαγοράς στην Ευρώπη, Η.Π.Α, Ασία, αναδυόμενες αγορές κ.α..

Attica Ομολογιών Εσωτερικού

 • Απευθύνεται:
  Σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό κίνδυνο με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
 • Επενδυτικός Σκοπός:
  Επενδυτικός σκοπός του ΟΣΕΚΑ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης κυρίως από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του σε μακροχρόνιους τίτλους σταθερού ή/και μεταβλητού εισοδήματος διαφόρων Ελλήνων κυρίως εκδοτών και δευτερευόντως από εισόδημα μέσω εισπράξεως τοκομεριδίων. Για την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού, ο ΟΣΕΚΑ ακολουθεί ενεργή διαχείριση ομολογιακών αξιών, με προτίμηση στους τίτλους εκείνους που βάσει αναλύσεων των θεμελιωδών τους στοιχείων και των μακροοικονομικών δεδομένων υπόσχονται υψηλότερη δυνητική απόδοση με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο.
 • Επενδυτική Πολιτική
  Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού, σε ομόλογα, ή/και σε μετοχές μέχρι ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του. Το χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕΚΑ είναι προσανατολισμένο κυρίως σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και εταιρικές ομολογίες και επιλεκτικά σε ομόλογα ξένων αγορών.

Attica Μετοχικό Εσωτερικού

 • Απευθύνεται:
  Σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό κίνδυνο με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
 • Επενδυτικός Σκοπός:
  Επενδυτικό σκοπό του ΟΣΕΚΑ αποτελεί η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης από υπεραξία, μέσω επένδυσης σε μετοχές εταιριών, κατά βάση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δευτερευόντως από εισόδημα μέσω εισπράξεως μερισμάτων. Για την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού, ο ΟΣΕΚΑ ακολουθεί ενεργή διαχείριση μετοχικών αξιών, με προτίμηση στους τίτλους εκείνους που βάσει αναλύσεων των θεμελιωδών τους στοιχείων και των μακροοικονομικών δεδομένων υπόσχονται υψηλότερη δυνητική απόδοση με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο.
 • Επενδυτική Πολιτική
  Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού, σε μετοχές εταιριών, η έδρα των οποίων είναι στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕΚΑ είναι προσανατολισμένο κυρίως σε μετοχικές αξίες Ελλήνων εκδοτών. Ειδικότερα, ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου μετοχών του σε αξίες που απαρτίζουν το δείκτη FTSE/ASE Large Cap και επιλεκτικά σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Επιτρέπεται η επένδυση, σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε μετοχικές αξίες εξωτερικού.

Attica Μικτό Εξωτερικού

 • Απευθύνεται:
  Σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο προς υψηλό κίνδυνο με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
 • Επενδυτικός Σκοπός:
  Επενδυτικό σκοπό του ΟΣΕΚΑ αποτελεί η αύξηση της αξίας του, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ανατιμήσεως των τίτλων στους οποίους τοποθετείται, είτε μέσω εισπράξεως τοκομεριδίων και μερισμάτων. Για την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού ο ΟΣΕΚΑ ακολουθεί εξισορροπημένη τοποθέτηση των κεφαλαίων και ενεργή διαχείριση, κυρίως μεταξύ μετοχικών αξιών και ομολογιακών αξιών, κυρίως στις αγορές των ευρωπαϊκών χωρών και δευτερευόντως στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες.
 • Επενδυτική Πολιτική
  Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει κυρίως, σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού, σε μετοχές ή σε ομόλογα που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα εκτός Ελλάδος.

Attica Ομολογιών Εξωτερικού

 • Απευθύνεται:
  Σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο κίνδυνο με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
 • Επενδυτικός Σκοπός:
  Επενδυτικό σκοπό του ΟΣΕΚΑ αποτελεί η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης κυρίως από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του σε μακροχρόνιους τίτλους σταθερού ή/και μεταβλητού εισοδήματος διαφόρων εκδοτών του εξωτερικού και δευτερευόντως από εισόδημα μέσω εισπράξεως τοκομεριδίων. Για την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού ο ΟΣΕΚΑ ακολουθεί ενεργή διαχείριση ομολογιακών αξιών, με προτίμηση στους τίτλους εκείνους που βάσει αναλύσεων των θεμελιωδών τους στοιχείων και των μακροοικονομικών δεδομένων υπόσχονται υψηλότερη δυνατή απόδοση με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο.
 • Επενδυτική Πολιτική
  Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού, σε ομόλογα εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα εκτός Ελλάδος. Το χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕΚΑ είναι προσανατολισμένο κυρίως σε διεθνή ομόλογα (κρατικά, εταιρικά) και δευτερευόντως σε ελληνικά.

Αναλυτική πληροφόρηση, σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) που διαχειρίζεται η Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., στον σύνδεσμο που ακολουθεί: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ - KIIDs.

Για να ενημερωθείτε για το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Α/Κ πατήστε ΕΔΩ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Δημοφιλή για Ιδιώτες